serwis informacyjny
Podstawowe informacje
Podstawa prawna
Przedmiot działalności
Kontakt
Oferty pracy
Plany zamówień publicznych
------
Zarządzenia Dyrektora
Ogłoszenia
Protokoły pokontrolne
Archiwum
AUDYT
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PODSTAWA PRAWNA

    Podstawa prawna działania

  Uchwała Nr VIII/71/11
  Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 27 kwietnia 2011 roku

  w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 21ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391,Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 i z 2011 r. Nr 5, poz. 13) 

  Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

  § 1.

  1.Z dniem 1 lipca 2011 r. dokonuje się połączenia następujących jednostek budżetowych:

  1) Zarządu Transportu Miejskiego w Słupsku;

  2) Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku;

  3) Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku.

  2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu Zarząd Transportu Miejskiego wSłupsku i Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku doZarządu Dróg Miejskich w Słupsku.

  3. Z dniem połączenia Zarządowi Dróg Miejskich nadaje się nazwę "Zarząd InfrastrukturyMiejskiej w Słupsku", z siedzibą w Słupsku, zwanym dalej "Zarządem".

  4. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jest zarządem drogi w rozumieniu ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  5. Połączenie jednostek wskazanych w ust. 1 następuje poprzez przeniesienie na Zarząd mienia znajdującego się w ewidencji łączonych jednostek, wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2,potwierdzonego inwentaryzacją według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

  6. Zarząd przejmuje księgi rachunkowe jednostek, wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, wedługstanu na dzień 30 czerwca 2011r.

  § 2.

  1. Zarząd przejmuje zobowiązania i należności oraz prawa i obowiązki jednostek wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały.

  2. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwałystają się na zasadach określonych w art. 23' Kodeksu pracy pracownikami Zarządu.

  § 3.

  Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej Zarządu określa statutstanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Słupsku
  Zdzisław Sołowin


  Lista załączników
  1. Uchwała ZIM
  2. Statut
    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-19
    opracował Administrator BIP dnia 2011-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra