serwis informacyjny
Podstawowe informacje
Podstawa prawna
Przedmiot działalności
Kontakt
Oferty pracy
Plany zamówień publicznych
------
Zarządzenia Dyrektora
Ogłoszenia
Protokoły pokontrolne
Archiwum
AUDYT
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ARCHIWUM

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2013
  z dnia 
  06 grudnia 2013r.

           Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze – kierownika działu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  ul. Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  kierownika działu

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W listopadzie 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w ZIM w Słupsku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  5,36 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie  wyższe o profilu ogrodnictwo, kształtowanie terenów zieleni, ochrona środowiska, architektura krajobrazu,

  e)co najmniej 5 – letnie  doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata  
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 lat, tj. w zakresie administrowania lub utrzymania terenów zieleni,

  g)znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy                       o pracownikach samorządowych, ustawy o lasach,

  h)umiejętność pracy w zespole,

  i)bardzo dobra znajomość roślin ( w gatunkach i odmianach),ich wymagania glebowe, znajomość chorób i szkodników drzew,

  j) umiejętność kosztorysowania prac ogrodniczych, szacowanie robót porządkowych i im towarzyszących , umiejętność analizowania projektów, kosztorysów inwestorskich

  k)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  l)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)    kreatywność,umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Ogólna charakterystyka : Praca na w/w stanowisku związana jest z kierowaniem Działem Zieleni , Kontroli i Eksploatacji polegający na kontroli pracy podległych pracowników, planowaniem zadań związanych między innymi z utrzymaniem porządku i czystości na  terenach administrowanych przez Zarząd w okresie letnim
  i zimowym oraz kształtowaniem ładu przestrzennego i przyrodniczego Miasta.

  Ważniejsze zadania:

  a)opracowywanie koncepcji zieleni na terenie miasta Słupska, w tym planowanie
  i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, a w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,

  b)realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym:

  - przygotowywanie opinii dotyczących  stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki,

  - udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących,

  - prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru,

  c) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień,

  d) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew, niebezpiecznych na terenach zieleni, lasach i cmentarzach,

  e) kontrola terenów zieleni miejskiej, w tym lasów komunalnych i podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki,

  f)planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:

   - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zielonych,

   - opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią, 

   - opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,

   - ochronę przyrody we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

   - propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody,

  g) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni,

  h) współpraca z Biurem Miejscowego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

  i) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami obcymi na terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku,

  j) udział w zespole ds. inwestycji miejskich w zakresie zieleni i małej architektury,

  k) odbiory robót zadań inwestycyjnych,

  l) udział w komisji przetargowej.

  4.  Warunki pracy na stanowisku:

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika działu zieleni , kontroli i eksploatacji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt  z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę , skarpy, sople, nawisy śnieżne , śliskie powierzchnie).

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,zawierający
   w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b)list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia          o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście 

  w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: kierownika działu
   w terminie do dnia
  16 grudnia 2013 roku.  

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-06
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2013

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2013 z dnia

  08 maja 2013r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W kwietniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 3,77 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie średnie lub wyższe o profilu budownictwo ogólne,

  e)uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  f)co najmniej 2 - letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4- letni przy wykształceniu średnim,

  g)znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,

  h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) opracowywanie lub udział w opracowywaniu planów zagospodarowania placów zabaw,
  b) opracowywanie planów wyposażenia obiektów zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w ławki, kosze i inne elementy małej architektury,
  c) sporządzanie planów remontów kapitalnych i bieżących budowli i budynków znajdujących się na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZIM,
  d) przeglądy stanu technicznego majątku Zarządu,
  e) zlecanie napraw bieżących i konserwacji,
  pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM w zakresie prac remontowo – konserwatorskich oraz inwestycyjnych budynków i budowli,
  f) p
  rowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów budowlanych i ich ewidencji,
  g) p
  rzeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i budowli,
  h) udział w komisjach orzekających o stanie technicznym budynków i budowli,
  i) dokonywanie odbiorów wykonywanych prac oraz kontrolowanie i weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych,

  j) przekazywanie danych do sporządzania dokumentu OT,
  k) przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych jakie powini spełniać wykonawcy do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd,Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie prac remontowo – konserwatorskich, inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynków i budowli,
  l) p
  rzygotowywanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich oraz inwestycyjnych budynków i budowli,
  m) o
  pracowywanie wniosków do Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących obiektów budowlanych,
  n) nadzór nad prowadzeniem monitoringu i skażeniu gruntów na cmentarzu przy ul. Zachodniej,

  o) przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  4. Warunki pracy na stanowisku:

  Charakterystyka warunków pracy:

  a) praca siedząca,

  b) wymuszona pozycja ciała,

  c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d) narażenie na stres,

  e) kontakt telefoniczny z petentami,

  f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
  w Słupsku.

  5. Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
  w siedzibie jednostki z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:
  inspektora,
  w terminie do dnia
  22 maja 2013 roku.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

  Dyrektor

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów 01/2013
  4. Informacja o wynikach naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-08
    opracował Administrator BIP dnia 2013-05-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra