serwis informacyjny
Podstawowe informacje
Podstawa prawna
Przedmiot działalności
Kontakt
Oferty pracy
Plany zamówień publicznych
------
Zarządzenia Dyrektora
Ogłoszenia
Protokoły pokontrolne
Archiwum
AUDYT
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI

    Przedmiot działalności

  Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:

  1) w zakresie zarządzania drogami:

  a) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych;
  b) zaciąganie zobowiązań na przygotowanie i realizację zadań do kwotustalonych w budżecie Miasta na dany rok;
  c) opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz opiniowanie i opracowanieprojektów organizacji ruchu;
  d) pełnienie funkcji inwestora oraz inżyniera kontraktu;
  e) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  f) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  g) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanieinnych zadań na rzecz obronności kraju;
  h) nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym;
  i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranieopłat i kar pieniężnych;
  j) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
  k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;
  l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynieryjnychdla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii;
  m) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanychz tym ruchem;
  n) pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznychna terenie Miasta oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty w strefiepłatnego parkowania;
  o) utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych;
  p) zarządzanie oświetleniem drogowym;
  r) opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanieo tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego;
  s) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanychna terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych w zakresienależącym do kompetencji;

  2) w zakresie zarządzania zielenią miejską:

  a) bieżące utrzymanie terenów zielonych Miasta;
  b) zlecanie oraz nadzór nad robotami porządkowymi i pielęgnacyjno– konserwacyjnymi;
  c) zlecanie prac remontowo – modernizacyjnych na obiektach zieleni oraz nadzórnad tymi pracami;
  d) uzgadnianie i opiniowanie inwestycji;

  3) w zakresie zarządzania transportem zbiorowym:

  a) planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi;
  b) określanie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych;
  c) dostosowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych dopotrzeb przewozowych;
  d) wybór przewoźników i zawieranie umów;
  e) kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ichjakości;
  f) rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasadustalonych w umowie;
  g) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozówpasażerskich;
  h) podejmowanie działań dotyczących systemów informacji pasażerskiej;
  i) podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnieniapriorytetów dla ruchu autobusowego;
  j) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  k) udział w pracach nad projektami polityki transportowej Miasta i planami rozwojutransportu oraz udział w realizacji tej polityki;
  l) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykętaryfową;
  m) organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienie kontroli biletów;
  n) administrowanie i zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej;
  o) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na komunikację zbiorową;

  4) w zakresie zarządzania cmentarzami:

  a) prace związane z zakładaniem i rozszerzaniem cmentarzy komunalnych;
  b) wyznaczanie nowych pól grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowaniacmentarzy;
  c) ustalanie kwater i oznaczanie pól grzebalnych;
  d) nadzór nad wykonywaniem ekshumacji;
  e) realizacja zadań zleconych Miastu w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskimz zakresu organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzamiwojennymi;
  f) utrzymanie w należytym stanie budynków i budowli znajdujących się na tereniecmentarzy komunalnych;
  g) utrzymanie w należytym stanie estetyczno – porządkowym cmentarzy wrazz pielęgnacją znajdującej się tam zieleni;
  h) zlecanie oraz nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi oraz eksploatacyjnymi.

  5) w zakresie administracji cmentarzami:

  a) prowadzenie wieczystych ksiąg zmarłych;
  b) przyjmowanie i parafowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowaniazmarłych na cmentarzach;
  c) wyrażanie zgody na pochowanie na cmentarzach komunalnych zwłok przywiezionychz zagranicy;
  d) opiniowanie wniosków oraz wyrażanie zgody na:- wykonanie pochówku w grobie rodzinnym (murowanym, głębinowym);- wykonywanie ekshumacji;
  e) prowadzenie ewidencji:
   - grobów murowanych i rodzinnych;
   - wykonanych ekshumacji;
   - korespondencji dotyczącej informacji o osobach pochowanych na danym cmentarzu komunalnym;
  f) wyznaczanie dni i godzin pochówków wg grafików;
  g) przedkładanie Prezydentowi Miasta projektów zarządzeń w sprawie opłatobowiązujących na cmentarzach komunalnych celem zatwierdzenia;
  h) nadzór nad działalnością podmiotów gospodarczych realizujących usługi nacmentarzach komunalnych na podstawie umów;
  i) zabezpieczenie własnego mienia oraz zapewnienie dozoru nad cmentarzami;
  j) pobieranie opłat wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta.

  6) w zakresie zarządzania i administrowania lasami w Słupsku:

  a) wykonywanie zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
  b) nadzór nad magazynowaniem i sprzedażą drewna pozyskiwanego z terenówzieleni miejskiej, cmentarzy i lasów komunalnych;
  c) prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach komunalnych Miastapoprzez:
   - bieżące utrzymanie lasów komunalnych;
   - realizację zadań gospodarczych wskazanych w uproszczonym planieurządzania lasów komunalnych i inwentaryzacji stanu lasu;
   - zlecanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracami realizowanymi w lasachkomunalnych;
   - dokonywanie odbioru i cechowanie drewna pozyskiwanego z lasówkomunalnych oraz wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna;
   - dbanie o utrzymanie przez lasy komunalne statusu lasów ochronnych orazwspółpraca z instytucjami właściwymi w tym zakresie;
   - opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz projektów budowlanych z punktuochrony lasów komunalnych;
   - prowadzenie działań zmierzających do szerokiego udostępniania mieszkańcom Miasta terenów lasów komunalnych do celów rekreacyjnych oraz dydaktycznych;
   - prowadzenie remontów i konserwacji ścieżek zdrowia oraz związanych z nimielementów małej architektury;

  7) prowadzenie Izby Pamięci Słupszczan.

  8) promowanie działalność Zarządu

    udostępnił Administrator BIP dnia 2011-12-19
    opracował Administrator BIP dnia 2011-12-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra