serwis informacyjny
Podstawowe informacje
Podstawa prawna
Przedmiot działalności
Kontakt
Zamówienia publiczne
Usługi społeczne
------
Zarządzenia Dyrektora
Ogłoszenia
Protokoły pokontrolne
Archiwum
AUDYT
Plany zamówień publicznych
Oferty pracy
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OFERTY PRACY

     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 23/ZIM/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 23/ZIM/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIKA DZIAŁU

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

                      KIEROWNIKA DZIAŁU

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe : ekonomiczne lub techniczne; transport, logistyka,

  4)      co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku lub prowadzenie co najmniej przez 5 lat własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy,

  5)      znajomość przepisów ustaw z zakresu: publicznego transportu zbiorowego, Kodeksu pracy, o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1)      osoba powinna cechować się zdolnościami przywódczymi i analitycznymi,

  2)      umiejętnością podejmowania decyzji w krótkim czasie,

  3)      samodzielnością,

  4)      umiejętnością negocjowania,

  5)      umiejętnością utrzymania porządku w dokumentacji,

  6)      obowiązkowością, dokładnością, terminowością w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  7)      wysoką kulturą osobistą;

  8)      łatwością komunikacji;

  9)      umiejętnością argumentacji;

  10)  kreatywnością;

  11)  umiejętnością pracy w zespole;

  12)  odpornością na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw zarządzania strategiczną infrastrukturą miasta  prowadzonych przez ZIM
   w Słupsku.

  Ważniejsze zadania:

  1)      Planowanie sieci komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi liniami autobusowymi.

  2)      Określanie szczegółowego zakresu zamówień usług przewozowych (tworzenie planu zamówienia usługi, nadzór nad tworzeniem rozkładu i wykazu zadań przewozowych).

  3)      Dostosowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii komunikacyjnych do potrzeb przewozowych.

  4)      Kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości,

  5)      Rozliczanie za świadczone przez przewoźnika usługi przewozowe według zasad ustalonych w umowach.

  6)      Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich.

  7)      Podejmowanie działań w zakresie dotyczących systemów informacji pasażerskiej.

  8)      Podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla ruchu autobusowego.

  9)      Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  10)  Udział w pracach nad projektami polityki transportowej Miasta i planami rozwoju transportu oraz w realizacji tej polityki.

  11)  Bieżąca analiza polityki taryfowej i przedstawiania wniosków racjonalizujących politykę taryfową.

  12)  Organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów oraz zapewnienia kontroli biletów.

  13)  Administrowanie i zarządzanie przystankami komunikacji zbiorowej.

  14)  Uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na komunikację zbiorową.

  15)  Współpraca przy planowaniu , rozwoju infrastruktury miasta , w tym integrację SmartCity.

  16)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego ,warunków, kryteriów , jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika działu wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki oraz na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał,

  4)      praca w terenie.

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  w przypadku pracy za granicą - przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  f)       kwestionariusz osobowy;

  g)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

  h)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko kierownika działu”,w terminie do dnia  23 listopada 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

     13.11.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

      mgr inż. Jarosław Borecki

   

    …………………………………….

             ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Oświadczenie 07 2018
  2. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  3. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  4. Wyniki naboru 23/ZIM/2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-13
    opracował Administrator BIP dnia 2018-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 22/ZIM/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 22/ZIM/2018 z dnia 13 listopada 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  INSPEKTORA

  .............................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6-miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe techniczne, transport, logistyka,

  4)      min  1 rok stażu pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy;

  5)      znajomość przepisów ustaw z zakresu: publicznego transportu zbiorowego, Kodeksu pracy,
   o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
  o pracownikach samorządowych;

  9)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1)        osoba powinna cechować się zdolnościami analitycznymi,

  2)        umiejętnością podejmowania decyzji w krótkim czasie,

  3)        samodzielnością,

  4)        umiejętnością negocjowania,

  5)        umiejętnością utrzymania porządku w dokumentacji,

  6)        obowiązkowością, dokładnością, terminowością w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  7)        wysoką kulturą osobistą;

  8)        łatwością komunikacji;

  9)        umiejętnością argumentacji;

  10)    kreatywnością;

  11)    umiejętnością pracy w zespole;

  12)    odpornością na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko projektanta sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

  Ważniejsze zadania:

  1)      Prowadzenie całokształtu spraw związanych z układaniem rozkładów jazdy.

  2)      Przygotowywanie komputerowych wydruków rozkładów jazdy dla przewoźników/pasażerów
  (w tym nadruków na przystanki, strony internetowe, wyszukiwarki, eksport i import danych),

  3)      Przygotowywanie obsługi komunikacyjnej na czas okresowych zmian w organizacji ruchu ulicznego.

  4)      Prowadzenie sprawozdawczości eksploatacyjnej.

  5)      Projektowanie, realizacja i nadzór nad badaniami marketingowymi.

  6)      Wnioskowanie o zmianę w obsłudze komunikacyjnej na obszarze działania ZIM na podstawie wyników badań.

  7)      Prowadzenie spraw związanych ze skargami pasażerów dotyczącymi funkcjonowania komunikacji miejskiej.

  8)      Udzielanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i taryfie za usługi komunikacji miejskiej.

  9)      Przygotowywanie koncepcji zmian w układzie linii komunikacji miejskiej.

  10)  Prowadzenie kontroli realizacji umów o świadczenie usług przewozowych.

  11)  Ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zakupu sprzętu
  i oprogramowania.

  12)  Formułowanie propozycji do projektu budżetu jednostki oraz jego zmian, wynikających
  z występujących potrzeb.

  13)  Opiniowanie projektów modernizacji i rozwoju układu drogowego obsługiwanych przez słupską komunikację miejską (w tym uczestnictwo w naradach i spotkaniach).

  14)  Koordynacja transportu zbiorowego na terenie miasta Słupska wspólnie z Inżynierem Ruchu.

  15)  Przygotowywanie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących na potrzeby komunikacji miejskiej.

  16)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego, warunków, kryteriów jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki oraz na terenach obsługiwanych przez komunikację miejską.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał,

  4)      praca w terenie.

   

  1. Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)      kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
   o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  f)       kwestionariusz osobowy;

  g)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu
  z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

  h)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

  1. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora,
  w terminie do dnia 23 listopada 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

     13.11.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

   

  …………………………………….

  (data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  2. Oświadczenie 07 2018
  3. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  4. Ogłoszenie wynik naboru 22/ZIM/2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-11-13
    opracował Administrator BIP dnia 2018-11-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 21/ZIM/2018 z dnia 23 października 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 21/ZIM/2018 z dnia 23 października 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  SPECJALISTY

  .............................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6-miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe min 2- staż pracy, preferowane: techniczne; transport, logistyka;

  4)      znajomość przepisów ustaw z zakresu: publicznego transportu zbiorowego, Kodeksu pracy,
   o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  5)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  6)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  7)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje
  w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
  o pracownikach samorządowych;

  8)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1)        osoba powinna cechować się zdolnościami analitycznymi,

  2)        umiejętnością podejmowania decyzji w krótkim czasie,

  3)        samodzielnością,

  4)        umiejętnością negocjowania,

  5)        umiejętnością utrzymania porządku w dokumentacji,

  6)        obowiązkowością, dokładnością, terminowością w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  7)        wysoką kulturą osobistą;

  8)        łatwością komunikacji;

  9)        umiejętnością argumentacji;

  10)    kreatywnością;

  11)    umiejętnością pracy w zespole;

  12)    odpornością na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko projektanta sieci i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej.

  Ważniejsze zadania:

  1)      Prowadzenie całokształtu spraw związanych z układaniem rozkładów jazdy.

  2)      Przygotowywanie komputerowych wydruków rozkładów jazdy dla przewoźników/pasażerów
  (w tym nadruków na przystanki, strony internetowe, wyszukiwarki, eksport i import danych),

  3)      Przygotowywanie obsługi komunikacyjnej na czas okresowych zmian w organizacji ruchu ulicznego.

  4)      Prowadzenie sprawozdawczości eksploatacyjnej.

  5)      Projektowanie, realizacja i nadzór nad badaniami marketingowymi.

  6)      Wnioskowanie o zmianę w obsłudze komunikacyjnej na obszarze działania ZIM na podstawie wyników badań.

  7)      Prowadzenie spraw związanych ze skargami pasażerów dotyczącymi funkcjonowania komunikacji miejskiej.

  8)      Udzielanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i taryfie za usługi komunikacji miejskiej.

  9)      Przygotowywanie koncepcji zmian w układzie linii komunikacji miejskiej.

  10)  Prowadzenie kontroli realizacji umów o świadczenie usług przewozowych.

  11)  Ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zakupu sprzętu
  i oprogramowania.

  12)  Formułowanie propozycji do projektu budżetu jednostki oraz jego zmian, wynikających
  z występujących potrzeb.

  13)  Opiniowanie projektów modernizacji i rozwoju układu drogowego obsługiwanych przez słupską komunikację miejską (w tym uczestnictwo w naradach i spotkaniach).

  14)  Koordynacja transportu zbiorowego na terenie miasta Słupska wspólnie z Inżynierem Ruchu.

  15)  Przygotowywanie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego wskazujących na potrzeby komunikacji miejskiej.

  16)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego, warunków, kryteriów jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki oraz na terenach obsługiwanych przez komunikację miejską.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał,

  4)      praca w terenie.

   

  1. Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)      kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
   o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  f)       kwestionariusz osobowy;

  g)      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu
  z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

  h)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

  1. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko specjalisty”,
  w terminie do dnia 05 listopada 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był wyższy niż 6%.

   

    23.10.2018r.

  Dyrektor ZIM w Słupsku

  mgr inż. Jarosław Borecki

  …………………………………….

  (data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  2. Oświadczenie 07 2018
  3. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  4. Informacja o_wynikach naboru 21 ZIM 2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-23
    opracował Administrator BIP dnia 2018-10-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 20/ZIM/2018 z dnia 18 października 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 20/ZIM/2018 z dnia 18 października 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe;

  4)      co najmniej 2-letni staż pracy w administracji  na podobnym stanowisku,

  5)       znajomość przepisów ustaw z zakresu: Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce,  ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1)      mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, prawo, ekonomia),

  2)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw dotyczących kadr, administracji i płac prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

  2)Przygotowywanie materiałów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.  

  3)Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

  4)Opracowywanie planu urlopów.

  5)Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
   ( karty urlopowe, ekwiwalent za urlop).

  6)Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

  7)Prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa.

  8)Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

  9)Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłaszania
  i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
  i członków ich rodzin/.

  10)Współpraca z Działem Księgowym w zakresie ustalania poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród jubileuszowej i innych.

  11)Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wypłat wynagrodzeń.

  12)Uczestnictwo w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  13)Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

  14)Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.

  15)Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o renty i emerytury do organu rentowego.
  16)Przyjmowanie wniosków wynikających z ustawy o ZFŚS.

  17)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników /wstępnych, okresowych i kontrolnych/ i kontrola ich aktualności.

  18)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz  kontrola ich aktualności.

  19)Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.

  20)Koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem regulaminów, zarządzeń,instrukcji , innych aktów wewnętrznych Zarządu.

  21)Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń.

  22)Kontrola dyscypliny pracy w Zarządzie.

  23)Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  24)Sporządzanie sprawozdań zgodnie z terminami w zakresie spraw określonych przez odpowiednie przepisy prawa Głównego Urzędu Statystycznego.

  25)Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

  26)Zastępstwo pracownika z działu księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac pracowników.

  27)Prowadzenie zakładowego archiwum.

  38)Prowadzenie spraw związanych z funkcją koordynatora kontroli zarządczej.

  39) Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego oraz wymogów technicznych , jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał.

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 29 października 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   18.10.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

       mgr inż. Jarosław Borecki

          …………………………………….

         ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  2. Oświadczenie 07 2018
  3. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  4. Informacja o wynikach naboru 20ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-31
    opracował Administrator BIP dnia 2018-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 19/ZIM/2018 z dnia 16 października 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 19/ZIM/2018 z dnia 16 października 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe;

  4)      co najmniej 2-letni staż pracy w administracji  na podobnym stanowisku,

  5)       znajomość przepisów ustaw z zakresu: Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce,  ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1)      mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, prawo, ekonomia),

  2)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw dotyczących kadr, administracji i płac prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

  2)Przygotowywanie materiałów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.  

  3)Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

  4)Opracowywanie planu urlopów.

  5)Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
   ( karty urlopowe, ekwiwalent za urlop).

  6)Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

  7)Prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa.

  8)Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

  9)Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłaszania
  i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
  i członków ich rodzin/.

  10)Współpraca z Działem Księgowym w zakresie ustalania poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród jubileuszowej i innych.

  11)Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wypłat wynagrodzeń.

  12)Uczestnictwo w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  13)Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

  14)Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.

  15)Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o renty i emerytury do organu rentowego.
  16)Przyjmowanie wniosków wynikających z ustawy o ZFŚS.

  17)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników /wstępnych, okresowych i kontrolnych/ i kontrola ich aktualności.

  18)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz  kontrola ich aktualności.

  19)Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.

  20)Koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem regulaminów, zarządzeń,instrukcji , innych aktów wewnętrznych Zarządu.

  21)Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń.

  22)Kontrola dyscypliny pracy w Zarządzie.

  23)Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  24)Sporządzanie sprawozdań zgodnie z terminami w zakresie spraw określonych przez odpowiednie przepisy prawa Głównego Urzędu Statystycznego.

  25)Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

  26)Zastępstwo pracownika z działu księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac pracowników.

  27)Prowadzenie zakładowego archiwum.

  38)Prowadzenie spraw związanych z funkcją koordynatora kontroli zarządczej.

  39) Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego oraz wymogów technicznych , jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał.

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 26 października 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

         16.10.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

           mgr inż. Jarosław Borecki

            ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  2. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  3. Oświadczenie 07 2018
  4. UNIEWAŻNIENIE NABORU19ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-16
    opracował Administrator BIP dnia 2018-10-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 18/ZIM/2018 z dnia 28 września 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 18/ZIM/2018 z dnia 28 września 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe;

  4)      co najmniej 2-letni staż pracy w administracji  na podobnym stanowisku,

  5)       znajomość przepisów ustaw z zakresu: Kodeks pracy, o pracownikach samorządowych,  ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce,  ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (ZZL, prawo, ekonomia),

  2)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw dotyczących kadr, administracji i płac prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.

  2)Przygotowywanie materiałów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.   

  3)Sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

  4)Opracowywanie planu urlopów.

  5)Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
   ( karty urlopowe, ekwiwalent za urlop).

  6)Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

  7)Prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa.

  8)Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

  9)Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłaszania
  i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
  i członków ich rodzin/.

  10)Współpraca z Działem Księgowym w zakresie ustalania poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród jubileuszowej i innych.

  11)Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wypłat wynagrodzeń.

  12)Uczestnictwo w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

  13)Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.

  14)Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.

  15)Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
  o renty i emerytury do organu rentowego.
  16)Przyjmowanie wniosków wynikających z ustawy o ZFŚS.

  17)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników /wstępnych, okresowych i kontrolnych/ i kontrola ich aktualności.

  18)Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz  kontrola ich aktualności.

  19)Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.

  20)Koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem regulaminów, zarządzeń,instrukcji , innych aktów wewnętrznych Zarządu.

  21)Prowadzenie rejestru wydanych zarządzeń.

  22)Kontrola dyscypliny pracy w Zarządzie.

  23)Sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  24)Sporządzanie sprawozdań zgodnie z terminami w zakresie spraw określonych przez odpowiednie przepisy prawa Głównego Urzędu Statystycznego.

  25)Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

  26)Zastępstwo pracownika z działu księgowości w zakresie naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac pracowników.

  27)Prowadzenie zakładowego archiwum.

  38)Prowadzenie spraw związanych z funkcją koordynatora kontroli zarządczej.

  39) Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego oraz wymogów technicznych , jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie prowadzonych spraw.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2)      długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3)      wymuszona pozycja ciał.

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 11 października 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

   

  28.09.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

        mgr inż. Jarosław Borecki

   

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  2. Oświadczenie 07 2018
  3. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  4. Inrormacja o wynikach naboru 18ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-16
    opracował Administrator BIP dnia 2018-09-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 17/ZIM/2018 z dnia 20 lipca 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 17/ZIM/2018 z dnia 20 lipca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      SPECJALISTA

  ......................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie średnie  techniczne;

  4)      co najmniej 5-letni staż pracy przy eksploatacji i utrzymaniu oświetlenia drogowego dróg publicznych,

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, ustawy o drogach publicznych,  ustawy  Prawo zamówień publicznych,  ustawy o pracownikach samorządowych,  kodeksu postępowania administracyjnego;

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      łatwość komunikacji;

  5)      umiejętność pracy w zespole;

  6)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Zatrudniona osoba będzie z ramienia ZIM w Słupsku prowadzić sprawy związane z eksploatacją
   i utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej oraz będzie koordynować proces inwestycyjny jednostki w zakresie oświetlenia drogowego.

   

  Ważniejsze zadania:

  1) Koordynacja działań związanych z rozwojem sieci oświetlenia drogowego.

  2)Nadzorowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci
  i urządzeń oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej.

  3)Pełnienie obowiązków przedstawiciela inwestora przy robotach elektrycznych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople , nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko specjalisty”,w terminie do dnia 30 lipca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  20.07.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

   

   


  Lista załączników
  1. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  2. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  3. Oświadczenie 07 2018
  4. wyniki 17 ZIM 2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-08-02
    opracował Administrator BIP dnia 2018-07-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 16/ZIM/2018 z dnia 13 lipca 2018r.

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 16/ZIM/2018 z dnia 13 lipca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie średnie lub wyższe preferowane: ekonomia, prawo, administracja;

  4)      co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy  Prawo zamówień publicznych,  ustawy o pracownikach samorządowych, rachunkowości, Kodeksu Cywilnego;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      mile widziana praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw administracyjnych
  i ochrony danych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      przygotowywanie procedur ochrony danych,

  2)      wdrożenie i kontrola stosowania procedur,

  3)      gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi do dyspozycji danego stanowiska pracy
  i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystania,

  4)      dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i drukarek z zachowaniem ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz
  z zachowaniem zasady gospodarności,

  5)      organizacja i wyposażenie miejsc pracy oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, druki, środki czystości oraz w sprzęt biurowy pracowników zarządu,

  6)      sporządzanie umów dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych ( ryczałty samochodowe),

  7)      przygotowywanie dla najemców mieszczących się na terenie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 umów cywilno-prawnych z tytułu najmu nieruchomości oraz not obciążeniowych za zużycie wody i energii,

  8)      przygotowywanie zgodnie z procedurami umów związanych z ochroną mienia, obsługi administracyjnej,

  9)      sporządzanie dokumentów OT i PT w związku z realizowanymi inwestycjami zarządu przy współpracy inspektorów nadzoru,

  10)  ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia i infrastruktury drogowej w księgach inwentarzowych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZIM w Słupsku,

  11)  sprawowanie pieczy nad wyposażeniem i środkami trwałymi znajdującymi się terenie posesji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjnych i ochrony danych”,w terminie do dnia 23 lipca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  13.07.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

           mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Klauzula dla kandydatow do pracy 07 2018
  2. Kwestionariusz osobowy 07 2018
  3. Oświadczenie 07 2018
  4. Wyniki 16/ZIM/2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-13
    opracował Administrator BIP dnia 2018-07-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 15/ZIM/2018 z dnia 07 czerwca 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 15/ZIM/2018 z dnia 07 czerwca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

                         .............................................................................

                                     nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 4 letni staż pracy,

  5)      posiadanie uprawnień budowlanych udzielanych w specjalności drogowej,

  6)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  7)      umiejętność obsługi komputera ;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy  o pracownikach samorządowych;

  10)  dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw drogowych prowadzonych przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM.

  2)      Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)      Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie
  i odbiór techniczny.

  4)      Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  5)      Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych).

  6)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w zakresie robót drogowych.

  7)      Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  8)      Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności – podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia – podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  j)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego”,w terminie do dnia 21 czerwca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

  07.06.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

        mgr inż. Jarosław Borecki

           ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Klauzula i informacja dla kandydata na pracownika 2018
  4. INF O WYNIKACH NABORU 15ZIM2018.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-07-06
    opracował Administrator BIP dnia 2018-06-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14/ZIM/2018 z dnia 07 czerwca 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14/ZIM/2018 z dnia 07 czerwca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe  lub,

  wykształcenie średnie techniczne drogowe;

  4)       co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,

   co najmniej 4 letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

  5)      znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku i współpraca przy realizacji inwestycji drogowych prowadzonych  przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)   Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

  a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2)  Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg  w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4) Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)  Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8) Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
   w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9)  Udział w planowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10)  Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg.

  11) Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople,     nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności- podpisane własnoręcznie;

  g)      klauzula zgody oraz informacja kandydata do zatrudnienia- podpisane własnoręcznie,

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  j)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora ds. dróg”,w terminie do dnia 21 czerwca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  07.06.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

       ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Klauzula i informacja dla kandydata na pracownika 2018
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INSPEKTOR 14ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-07
    opracował Administrator BIP dnia 2018-06-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 2 letni staż pracy,

  5)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku i współpraca przy realizacji inwestycji drogowych prowadzonych  przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)   Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

  a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2)  Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg  w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4) Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)  Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8) Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
   w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9)  Udział w planowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10)  Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg.

  11) Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora ds. dróg”,w terminie do dnia 25 maja 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

  14.05.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

       mgr inż. Jarosław Borecki

          ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o wynikach 13/ZIM/2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-14
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 12/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 12/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

                         .............................................................................

                                     nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 4 letni staż pracy,

  5)      posiadanie uprawnień budowlanych udzielanych w specjalności drogowej,

  6)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  7)      umiejętność obsługi komputera ;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  10)  dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw drogowych prowadzonych przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM.

  2)      Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)      Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie
  i odbiór techniczny.

  4)      Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  5)      Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych).

  6)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w zakresie robót drogowych.

  7)      Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  8)      Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego”,w terminie do dnia 25 maja 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

  14.05.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

        mgr inż. Jarosław Borecki

           ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o wynikach 12/ZIM/2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-29
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11/ZIM/2018 z dnia 14 maja 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe;

  4)      co najmniej 2- letni staż pracy w komórce organizacyjnej przeprowadzającej postępowania
  o udzielenie zamówień publicznych ;

  5)       znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.),  ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy  o pracownikach samorządowych;

  9)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: Inspektor w Dziale zamówień publicznych odpowiedzialny będzie za przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i spraw bezpośrednio związanych ze specyfiką zamówień publicznych.

   

  Ważniejsze zadania:

  1. przygotowywanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzonych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przede wszystkim sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami, w tym wzory umowy,
  2. sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń   
     o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz
    z dowodem ich publikacji,
  3. sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń
   o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia
   o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem publikacji,
  4. uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania
    i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane, dostawy, w tym badanie i ocena ofert,
  5. sporządzanie wezwań do wykonawców do złożenia i/lub uzupełnienia, poprawienia i/lub udzielenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  6. sporządzanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania        
    o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
  7. sporządzanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
  8. sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym i zamieszczanie ich na stronie internetowej jednostki wraz z dowodem ich zamieszczenia,
  9. sporządzanie protokołów postępowań w trybach udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  10. sporządzanie pism w sprawie zwrotu wadium i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  11. opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego,
  12. archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Zamówień Publicznych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora do działu zamówień publicznych.,w terminie do dnia 25 maja 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

  14.05.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

       mgr inż. Jarosław Borecki

                 data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. 11ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-14
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10/ZIM/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10/ZIM/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK DZIAŁU
  w wymiarze etatu: pełnym

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  ul. Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                      KIEROWNIKA  DZIAŁU
  .............................................................................
      nazwa stanowiska pracy

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

  1.    Wymagania niezbędne:
  1)    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3)    wykształcenie wyższe;
  4)     co najmniej 5  letni staż pracy lub prowadzenie co najmniej przez 5 lat własnej działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku którego nabór dotyczy,
  5)    znajomość przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579), ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  6)    umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;
  7)    kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  8)    pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;
  9)    dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w     załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
  2.    Wymagania dodatkowe:
  1)    mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
  2)    wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia,
  3)    umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  4)    umiejętność pracy pod presją czasu,
  5)    obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
  6)    wysoka kultura osobista;
  7)    łatwość komunikacji;
  8)    umiejętność argumentowania;
  9)    kreatywność;
  10)    umiejętność pracy w zespole;
  11)    odporność na stres;

  3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:
  Ogólna charakterystyka: stanowisko kierownika działu zamówień publicznych realizuje zadania dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz analityki na potrzeby działu.
  Ważniejsze zadania:
  1)    kierowanie zespołem podległych pracowników w sposób zapewniający prawidłowe działanie działu,
  2)    sporządzanie postępowań przeprowadzonych na usługi, roboty budowlane i dostawy
  w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przede wszystkim Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  z załącznikami,
  w tym wzory umowy,
  3)    sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz z dowodem ich publikacji,
  4)    pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej powołanej do przygotowania
   i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlanej, dostawy, w tym badanie i ocena ofert,
  5)    sporządzanie wezwań do wykonawców do złożenia i/lub uzupełnienia, poprawienia i/lub udzielenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postepowaniu,
  6)    sporządzanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
  7)    sporządzanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
  8)    sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym i zamieszczanie ich na stronie internetowej jednostki wraz z dowodem ich zamieszczenia,
  9)    opiniowanie wniosków sporządzanych przez pracowników merytorycznych i kierowanych do kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 5 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro , czy dane zamówienie nie przekracza 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

  4.    Warunki pracy na stanowisku:
     Zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika działu wykonywać będzie pracę
     w siedzibie jednostki.
    Charakterystyka warunków pracy:
     a)  praca siedząca,
     b)  wymuszona pozycja ciała,
     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,
     d)  narażenie na stres.

  5 .Wymagane dokumenty:
  a)    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  b)    list motywacyjny;
  c)    dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
  d)    kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  e)    kwestionariusz osobowy;
  f)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;
  g)    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);
  h)    w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  i)    dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej),
  j)    w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat – kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności tj. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

  6. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko kierownika działu”,w terminie do dnia 17 maja 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.  26.04.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku
     mgr inż. Jarosław Borecki

  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. wyniki_10ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-26
    opracował Administrator BIP dnia 2018-04-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09/ZIM/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09/ZIM/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 2 letni staż pracy,

  5)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  9)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w   załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku i współpraca przy realizacji inwestycji drogowych prowadzonych  przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)   Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

  a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2)  Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg  w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4) Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)  Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)  Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8) Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
   w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9)  Udział w planowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10)  Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg.

  11) Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 17 kwietnia 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

   

  06.04.2018r.

  Dyrektor ZIM w Słupsku

   mgr inż. Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o wynikach o naborze 09ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-18
    opracował Administrator BIP dnia 2018-04-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2018 z dnia 06 kwietnia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA NADZRU INWESTORSKIEGO

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 4 letni staż pracy,

  5)      posiadanie uprawnień budowlanych udzielanych w specjalności drogowej,

  6)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  7)      umiejętność obsługi komputera ;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  10)  dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w   załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw drogowych prowadzonych przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM.

  2)      Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)      Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie
  i odbiór techniczny.

  4)      Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  5)      Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych).

  6)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w zakresie robót drogowych.

  7)      Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  8)      Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)  uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)  narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego”,w terminie do dnia 17 kwietnia 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   06.04.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o wynikach o naborze 08ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-04-18
    opracował Administrator BIP dnia 2018-04-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2018 z dnia 07 marca 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2018 z dnia 07 marca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: STARSZEGO  INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

            STARSZEGO  INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe:  ogrodnicze, architektura krajobrazu, ochrona środowiska;

  4)      znajomość przepisów  ustawy o ochronie przyrody, o ochronie środowiska, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;

  5)      umiejętność obsługi komputera ;

  6)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  7)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
  z ustawy o pracownikach samorządowych;

  8)      dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność kosztorysowania (NORMA)  i projektowania,

  2)       umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:  stanowisko do spraw utrzymania czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni na terenach zarządzanych i administrowanych przez  ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1) planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania czystości i zieleni na terenach administrowanych i zarządzanych przez ZIM w Słupsku,

  2)pełnienie funkcji inspektora w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni wysokiej i niskiej,

  3)koordynacja , współpraca i  kontrola nad  drzewostanem zlokalizowanym na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZIM,

  4)opracowywanie projektów, planów w zakresie zieleni miejskiej, inicjowanie i realizacja przedsięwzięć ochrony środowiska w zakresie działalności Zarządu oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych,

  5)planowanie prac dotyczących utrzymania i konserwacji cieków i urządzeń wodnych, sprawdzanie terminowości, zakresu rzeczowego i jakości prac,   

  6) uzgadnianie, opiniowanie, realizacja, rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy europejskich w zakresie zieleni,

  7)oszacowywanie i zlecanie prac pielęgnacyjnych i porządkowych, 

  8)bieżące sprawdzanie terminowości, jakości prac i stosowanych materiałów oraz zakresu rzeczowego dla nadzorowanych prac na podległych terenach zieleni,

  9) opracowywanie przedmiotu zamówienia dla potrzeb przetargów  w zakresie                           utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZIM,

  10)sporządzanie wniosków do właściwych organów w zakresie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów zarządzanych i administrowanych przez ZIM,

  11) uzgadnianie i opiniowanie w zakresie zieleni miejskiej dokumentacji dotyczących lokalizowania obiektów, urządzeń, sieci i instalacji ( wod-kan, elektryczne, telefoniczne itp.),

  12)przygotowywanie pism, odpowiedzi na wnioski mieszkanców i interpelacje           radnych.

   

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku starszego inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko starszego inspektora”,w terminie do dnia 19 marca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

  07.03.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

    mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o naborze 07ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-28
    opracował Administrator BIP dnia 2018-03-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2018 z dnia 02 marca 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2018 z dnia 02 marca 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA NADZRU INWESTORSKIEGO

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe o specjalności budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;

  4)       co najmniej 4 letni staż pracy,

  5)      posiadanie uprawnień budowlanych udzielanych w specjalności drogowej,

  6)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,   ustawy o pracownikach samorządowych;

  7)      umiejętność obsługi komputera ;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;

  10)  dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego- znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w   załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka: stanowisko do spraw drogowych prowadzonych przez ZIM w Słupsku..

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM.

  2)      Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)      Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie
  i odbiór techniczny.

  4)      Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
   z zatwierdzonymi kosztorysami.

  5)      Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych).

  6)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w zakresie robót drogowych.

  7)      Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  8)      Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (place budów, nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie),

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności;

  g)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach, ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  h)      w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  i)        dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ( określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego”,w terminie do dnia 16 marca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  02.03.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

    mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2018
  2. Oświadczenie nabór 2018
  3. Informacja o wynikach naboru 06ZIM2018
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-19
    opracował Administrator BIP dnia 2018-03-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2018 z dnia 05 lutego 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2018 z dnia 05 lutego 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie średnie lub wyższe preferowane: ekonomia, prawo, administracja;

  4)      co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy  Prawo zamówień publicznych,  ustawy o pracownikach samorządowych, rachunkowości, Kodeksu Cywilnego;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      mile widziana praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego,

  3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  4)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  5)      wysoka kultura osobista;

  6)      łatwość komunikacji;

  7)      umiejętność argumentacji;

  8)      kreatywność;

  9)      umiejętność pracy w zespole;

  10)  odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw administracyjnych
  i ochrony danych osobowych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      przygotowywanie procedur ochrony danych osobowych,

  2)      wdrożenie i kontrola stosowania procedur,

  3)      gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi do dyspozycji danego stanowiska pracy
  i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystania,

  4)      dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i drukarek z zachowaniem ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz
  z zachowaniem zasady gospodarności,

  5)      organizacja i wyposażenie miejsc pracy oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, druki, środki czystości oraz w sprzęt biurowy pracowników zarządu,

  6)      sporządzanie umów dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych ( ryczałty samochodowe),

  7)      przygotowywanie dla najemców mieszczących się na terenie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 umów cywilno-prawnych z tytułu najmu nieruchomości oraz not obciążeniowych za zużycie wody i energii,

  8)      przygotowywanie zgodnie z procedurami umów związanych z ochroną mienia, obsługi administracyjnej,

  9)      sporządzanie dokumentów OT i PT w związku z realizowanymi inwestycjami zarządu przy współpracy inspektorów nadzoru,

  10)  ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia i infrastruktury drogowej w księgach inwentarzowych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZIM w Słupsku,

  11)  sprawowanie pieczy nad wyposażeniem i środkami trwałymi znajdującymi się terenie posesji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

   

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych”,w terminie do dnia 16 lutego  2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  05.02.2018r.

  Z-ca Dyrektora ZIM
         w Słupsku

     mgr Janina Golczyk


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 05ZIM2018 KA
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-05
    opracował Administrator BIP dnia 2018-02-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2018  z dnia 29 stycznia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe techniczne;

  4)       co najmniej 2 letni staż pracy,

  5)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  ustawy o pracownikach samorządowych, KPA;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Osoba, która zostanie zatrudniona  będzie członkiem zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg publicznych i  infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych oraz  za sporządzanie  decyzji  na zajęcia pasów drogowych będących w zarządzie ZIM w Słupsku

   

  Ważniejsze zadania:

  1)Sporządzanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg publicznych.

  2)Opiniowanie, przygotowywanie decyzji i postanowień na etapie dokumentacji projektowych infrastruktury technicznej projektowanej w pasie drogowym i na terenach z nim graniczących.

  3)Opiniowanie lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym.

  4)Umiejętność właściwego odczytywania map sytuacyjno – wysokościowych.

  5)Przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  6)Bieżące kontrolowanie wydanych zezwoleń na zajęcia pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska.

  7)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu robót w pasach drogowych.

  8)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po prowadzonych robotach.

  9)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie) 

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 09 lutego 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  29.01.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 04ZIM2018 ZU
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-13
    opracował Administrator BIP dnia 2018-01-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2018 z dnia 19 stycznia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2018 z dnia 19 stycznia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe lub wyższe  techniczne;

  4)      co najmniej 2- letni staż pracy w komórce organizacyjnej przeprowadzającej postępowania
  o udzielenie zamówień publicznych ;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.),  ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy  o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z Prawem zamówień publicznych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      sporządzanie protokołów postępowań w trybach udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

  2)      przygotowywanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzanych
  w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, m.in. sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym wzoru umowy;

  3)      sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia  o zamówieniu, ogłoszeń
  o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz
  z dowodem ich publikacji;

  4)      sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń  o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń
   o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem ich publikacji;

  5)      uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy, w tym badanie i ocena ofert;

  6)      sporządzanie pism (w tym wniosków do Działu Księgowości ZIM w Słupsku) w sprawie zwrotu wadium i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  7)      rejestrowanie umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego i prowadzenie na bieżąco rejestru tych umów;

  8)      rejestrowanie postępowań przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych  i prowadzenie na bieżąco rejestru tych postępowań;

  9)      sprawdzanie i analizowanie kosztorysów ofertowych;

  10)  sporządzanie planów zamówień publicznych;

  11)  opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  12)  archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Zamówień Publicznych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora do działu zamówień publicznych.,w terminie do dnia 30 stycznia 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   19.01.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

   

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 03ZIM2018 ZP
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-31
    opracował Administrator BIP dnia 2018-01-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe techniczne;

  4)       co najmniej 2 letni staż pracy,

  5)      znajomość przepisów  ustawy Prawo Budowlane,  ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia
  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  ustawy o pracownikach samorządowych, KPA;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Osoba, która zostanie zatrudniona  będzie członkiem zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg publicznych i  infrastruktury zlokalizowanej w pasach drogowych oraz  za sporządzanie  decyzji  na zajęcia pasów drogowych będących w zarządzie ZIM w Słupsku

   

  Ważniejsze zadania:

  1)Sporządzanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg publicznych.

  2)Opiniowanie, przygotowywanie decyzji i postanowień na etapie dokumentacji projektowych infrastruktury technicznej projektowanej w pasie drogowym i na terenach z nim graniczących.

  3)Opiniowanie lokalizacji urządzeń i obiektów w pasie drogowym.

  4)Umiejętność właściwego odczytywania map sytuacyjno – wysokościowych.

  5)Przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  6)Bieżące kontrolowanie wydanych zezwoleń na zajęcia pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska.

  7)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu robót w pasach drogowych.

  8)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po prowadzonych robotach.

  9)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie) 

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 22 stycznia  2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

   

  10.01.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

       …………………………………….

          ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 02ZIM2018 ZU
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-24
    opracował Administrator BIP dnia 2018-01-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2018  z dnia 10 stycznia 2018r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie średnie lub wyższe preferowane: ekonomia, prawo, administracja;

  4)      co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,

  5)      co najmniej 2- letni staż pracy w komórce administracyjnej;

  6)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy  Prawo zamówień publicznych,  ustawy o pracownikach samorządowych, rachunkowości, Kodeksu Cywilnego;

  7)      umiejętność obsługi komputera ;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw administracyjnych
  i ochrony danych osobowych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)zakres obowiązków inspektora ochrony danych:

  -zadania przewidziane przez przepisy prawa zgodnie z  Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio
  w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r.,

  2) zakres obowiązków inspektora do spraw administracyjnych:

  - gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi do dyspozycji danego stanowiska pracy
  i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystania,

  -dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i drukarek z zachowaniem ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz z zachowaniem zasady gospodarności,

  -organizacja i wyposażenie miejsc pracy oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, druki, środki czystości oraz w sprzęt biurowy pracowników zarządu,

  -sporządzanie umów dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych
  ( ryczałty samochodowe),

  -przygotowywanie dla najemców mieszczących się na terenie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 umów cywilno-prawnych z tytułu najmu nieruchomości oraz not obciążeniowych za zużycie wody i energii,

  -sporządzanie dokumentów OT i PT w związku z realizowanymi inwestycjami zarządu przy współpracy inspektorów nadzoru,

  -ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia i infrastruktury drogowej w księgach inwentarzowych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZIM w Słupsku,

  -sprawowanie pieczy nad wyposażeniem i środkami trwałymi znajdującymi się terenie posesji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw,dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych”,w terminie do dnia 22 stycznia  2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

  10.01.2018r. Dyrektor ZIM w Słupsku

     mgr inż. Jarosław Borecki

     …………………………………….

          ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 01ZIM2018 KA
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-24
    opracował Administrator BIP dnia 2018-01-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14/ZIM/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14/ZIM/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTOR

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe lub średnie;

  4)      co najmniej 4 –letni staż pracy przy wykształceniu średnim, co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu wyższym;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości;

  6)      umiejętność obsługi komputera;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      obowiązkowość, dokładność, terminowość;

  2)      wysoka kultura osobista;

  3)      łatwość komunikacji;

  4)      umiejętność argumentacji;

  5)      kreatywność;

  6)      umiejętność pracy w zespole;

  7)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw administracji w dziale Cmentarzy Komunalnych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)  Prowadzenie codziennej, systematycznej kontroli utrzymania porządku i czystości na terenach cmentarzy,

  2)Przygotowanie procedur dotyczących utrzymania porządku i czystości na cmentarzach komunalnych.

  3)Prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego urządzeń małej architektury znajdującej się na cmentarzach.

  4)Określanie istniejących, wyznaczanie nowych lub odzyskanych miejsc do pochówku zwłok,

  5)Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowania zmarłego, ekshumacji szczątków,

  6)Wykonywanie wpisów w księgach grobów o pochówkach, dochówkach, ekshumacjach, przedłużeniach ważności grobów, rezerwacjach miejsc grzebalnych, zezwoleniach na wymurowanie grobów murowanych, dysponentach i opiekunach grobów, rodzajów pochówków,

  7)Raz do roku sporządzanie wykazu grobów przeznaczonych do likwidacji,

  8)Wydawanie zezwoleń na wykonanie nagrobków oraz sporządzanie protokołów przekazania miejsca do pochówku.

  9)Zastępstwo przy kremacjach w razie nieobecności pracownika dokonującego kremacji.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku starszego referenta w Dziale Cmentarzy Komunalnych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granica- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora.,w terminie do dnia 03 stycznia 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

  21.12.2017r.Dyrektor ZIM w Słupsku 

      mgr inż. Jarosław Borecki

        …………………………………….

           ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. OSWIADCZENIE NABOR 2017
  2. Kwestionariusz osobowy 2017
  3. Infotmacja o zakończeniu naboru 14ZIM2017 CK
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-17
    opracował Administrator BIP dnia 2017-12-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13/ZIM/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13/ZIM/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszego referenta

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      STARSZY REFERENT

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe lub średnie;

  4)      co najmniej 3 –letni staż pracy przy wykształceniu średnim;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości;

  6)      umiejętność obsługi komputera;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      znajomość obsługi kasy fiskalnej,

  2)      obowiązkowość, dokładność, terminowość;

  3)      wysoka kultura osobista;

  4)      łatwość komunikacji;

  5)      umiejętność argumentacji;

  6)      kreatywność;

  7)      umiejętność pracy w zespole;

  8)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw administracji w dziale Cmentarzy Komunalnych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)                      Prowadzenie ewidencji osób zmarłych, ewidencji miejsc pochówków,  ksiąg dla poszczególnych kwater,

  2)                      Prowadzenie elektronicznej bazy danych w Interaktywnym Systemie GROBONET,

  3)                      Określenie istniejących lub wyznaczanie nowych, odzyskane miejsc do pochówku zwłok,

  4)                      Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do pochowania zmarłego, ekshumacji szczątków,

  5)                      Dokonywanie wpisów w księgach grobów o pochówkach, dochówkach, ekshumacjach, przedłużeniach ważności grobów, rezerwacjach miejsc grzebalnych, zezwoleniach na wymurowanie grobów murowanych, dysponentach i opiekunach grobów, rodzajów pochówków,

  6)                      Prowadzenie w systemie tradycyjnym księgi osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w układzie rocznikowym,

  7)                      Raz do roku sporządzanie wykazu grobów przeznaczonych do likwidacji,

  8)                      Wydawanie zezwoleń na wykonanie nagrobków,

  9)                      Obsługa kasy w biurze cmentarzy komunalnych.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku starszego referenta w Dziale Cmentarzy Komunalnych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granica- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko starszego referenta.,w terminie do dnia 03 stycznia 2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

  21.12.2017r.Dyrektor ZIM w Słupsku 

      mgr inż. Jarosław Borecki

      …………………………………….

           ( data i podpis)


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy 2017
  2. OSWIADCZENIE NABOR 2017
  3. Infotmacja o zakończeniu naboru 13ZIM2017 CK
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-12-21
    opracował Administrator BIP dnia 2017-12-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 12/ZIM/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 12/ZIM/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe preferowane: ekonomia, prawo, administracja;

  4)      co najmniej 2- letni staż pracy w komórce administracyjnej oraz pełnienie co najmniej jeden rok funkcji ABI;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy  Prawo zamówień publicznych,  ustawy o pracownikach samorządowych, rachunkowości, Kodeksu Cywilnego;

  6)      umiejętność obsługi komputera ;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z prowadzeniem spraw administracyjnych
  i ochrony danych osobowych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)zakres obowiązków ABI:

  -zadania przewidziane przez przepisy prawa zgodnie z  Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio
  w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r.,

  2) zakres obowiązków inspektora do spraw administracyjnych:

  - gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi do dyspozycji danego stanowiska pracy i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystania,

  -dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i drukarek z zachowaniem ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz z zachowaniem zasady gospodarności,

  -organizacja i wyposażenie miejsc pracy oraz zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, druki, środki czystości oraz w sprzęt biurowy pracowników zarządu,

  -sporządzanie umów dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych
  ( ryczałty samochodowe),

  -przygotowywanie dla najemców mieszczących się na terenie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73 umów cywilno-prawnych z tytułu najmu nieruchomości oraz not obciążeniowych za zużycie wody i energii,

  -sporządzanie dokumentów OT i PT w związku z realizowanymi inwestycjami zarządu przy współpracy inspektorów nadzoru,

  -ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia i infrastruktury drogowej w księgach inwentarzowych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZIM w Słupsku,

  -sprawowanie pieczy nad wyposażeniem i środkami trwałymi znajdującymi się terenie posesji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora”,w terminie do dnia 05 stycznia  2018r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  20.12.2017r.Dyrektor ZIM w Słupsku 

        mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Infotmacja o zakończeniu naboru 12ZIM2017
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-09
    opracował Administrator BIP dnia 2017-12-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11/ZIM/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

   

   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11/ZIM/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe lub wyższe  techniczne;

  4)      co najmniej 2- letni staż pracy w komórce organizacyjnej przeprowadzającej postępowania
  o udzielenie zamówień publicznych ;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579),  ustawy o pracownikach samorządowych;

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  8)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  2)      umiejętność pracy pod presją czasu,

  3)      obowiązkowość, dokładność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

  4)      wysoka kultura osobista;

  5)      łatwość komunikacji;

  6)      umiejętność argumentacji;

  7)      kreatywność;

  8)      umiejętność pracy w zespole;

  9)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi zagadnień związanych z Prawem zamówień publicznych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      sporządzanie protokołów postępowań w trybach udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

  2)      przygotowywanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzanych
  w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, m.in. sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym wzoru umowy;

  3)      sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia  o zamówieniu, ogłoszeń
  o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz
  z dowodem ich publikacji;

  4)      sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń  o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń
   o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem ich publikacji;

  5)      uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania

  i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy, w tym badanie i ocena ofert;

  6)      sporządzanie pism (w tym wniosków do Działu Księgowości ZIM w Słupsku) w sprawie zwrotu wadium i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  7)      rejestrowanie umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego i prowadzenie na bieżąco rejestru tych umów;

  8)      rejestrowanie postępowań przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych  i prowadzenie na bieżąco rejestru tych postępowań;

  9)      sprawdzanie i analizowanie kosztorysów ofertowych;

  10)  sporządzanie planów zamówień publicznych;

  11)  opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  12)  archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Zamówień Publicznych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora.,w terminie do dnia 29 grudnia 2017r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   

  13.12.2017r.Dyrektor ZIM w Słupsku 

         mgr inż. Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Inspektor ZP 11ZIM2017 131217
  4. Infotmacja o zakończeniu naboru 11ZIM2017 ZP
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-03
    opracował Administrator BIP dnia 2017-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 09ZIM2017 ZP.

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 09ZIM2017 ZP.

   

  Link do informacji o naborze.

  http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/obiekty_dokumenty/1061.html


  Lista załączników
  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 09ZIM2017 ZP.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-20
    opracował Administrator BIP dnia 2017-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 08ZIM2017 CK

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 08ZIM2017 CK

  Link do informacji o naborze.

  http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/obiekty_dokumenty/1061.html


  Lista załączników
  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 08ZIM2017 CK
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-18
    opracował Administrator BIP dnia 2017-10-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O NABORZE 10ZIM2017 EI 2 ETATY

  OGŁOSZENIE O NABORZE 10ZIM2017 EI 2 ETATY


  Lista załączników
  1. OSWIADCZENIE_NABOR _017
  2. Kwestionariusz_osobowy_2017
  3. OGŁOSZENIE O NABORZE 10ZIM2017 EI 2 ETATY
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 10ZIM2017 EI
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-04
    opracował Administrator BIP dnia 2017-10-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

   

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1)      obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3)      wykształcenie wyższe lub średnie;

  4)      co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 10 –letni staż pracy przy wykształceniu średnim;

  5)      znajomość przepisów znajomość przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości;

  6)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

  7)      znajomość obsługi kasy fiskalnej;

  8)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

  9)      pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
   o pracownikach samorządowych;    

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      obowiązkowość, dokładność, terminowość;

  2)      wysoka kultura osobista;

  3)      łatwość komunikacji;

  4)      umiejętność argumentacji;

  5)      kreatywność;

  6)      umiejętność pracy w zespole;

  7)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw obsługi petentów w dziale Cmentarzy Komunalnych  prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)                      Prowadzi ewidencję osób zmarłych, prowadzi ewidencję miejsc pochówków, prowadzi księgi dla poszczególnych kwater,

  2)                      Określa istniejące lub wyznacza nowe lub odzyskane miejsce do pochówku zwłok,

  3)                      Przyjmuje i weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do pochowania zmarłego, ekshumacji szczątków,

  4)                      Wykonuje wpisy w księgach grobów o pochówkach, dochówkach, ekshumacjach, przedłużeniach ważności grobów, rezerwacjach miejsc grzebalnych, zezwoleniach na wymurowanie grobów murowanych, dysponentach i opiekunach grobów, rodzajów pochówków,

  5)                      Prowadzi w systemie tradycyjnym księgę osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w układzie rocznikowym,

  6)                      Raz do roku sporządza wykaz grobów przeznaczonych do likwidacji,

  7)                      Wydaje zezwolenia na wykonanie nagrobków,

  8)                      Obsługuje kasę w biurze cmentarzy komunalnych.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Cmentarzy Komunalnych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granica- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora.,w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

     Z-ca Dyrektora

     16.08.2017r. mgr Janina Golczyk


  Lista załączników
  1. Oświadczenie 2017
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. WYNIK NABORU 07ZIM2017 INSPEKTOR
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-09-08
    opracował Administrator BIP dnia 2017-08-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2017 z dnia 30 maja 2017r.


  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2017 z dnia 30 maja 2017r.

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA
  w wymiarze etatu: pełnym

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  ul. Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                      INSPEKTORA
  .............................................................................
      nazwa stanowiska pracy

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

  1.    Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3) wykształcenie wyższe o specjalności (profilu) budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe;
  4) co najmniej 2- letni staż pracy;
       5) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia
   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych;
       6) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania;
       7) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
       8) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy           o pracownikach samorządowych;    

  2.    Wymagania dodatkowe:
  1)    posiadanie uprawnie© budowlanych o specjalności drogowo-mostowej;
  2)    posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej;
  3)    łatwość komunikacji;
  4)    umiejętność argumentacji;
  5)    kreatywność;
  6)    umiejętność pracy w zespole;
  7)    odporność na stres;


  3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:
  Ogólna charakterystyka:
  Stanowisko do spraw drogowych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

  Ważniejsze zadania:
  1)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:
    a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg,
  b) sprawdzanie książki obmiarów,
  2) Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg                    w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,
  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.
  4)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.
  5)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.
  6)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.
  7)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.
  8)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.
  9) Udział w planowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.
  10) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg.
   11)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  4.    Warunki pracy na stanowisku:
  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.
  Charakterystyka warunków pracy:
  1)    praca siedząca,
  2)    wymuszona pozycja ciała,
  3)    uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,
  4)    narażenie na stres,
  5)    kontakt z petentami,
  6)    praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5 .Wymagane dokumenty:
  a)    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  b)    list motywacyjny;
  c)    dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
  d)    kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granica- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  e)    kwestionariusz osobowy;
  f)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  g)    oświadczenie o niekaralności;
  h)    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);
  i)    kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)    w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora.”,w terminie do dnia 09 czerwca 2017r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.


  Dyrektor ZIM w Słupsku
  mgr inż. Jarosław Borecki

  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie 2017
  3. WYNIK WYBORU 06ZIM2017 INSPEKTOR
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-30
    opracował Administrator BIP dnia 2017-05-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2017 z dnia 19 maja 2017r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2017 z dnia 19 maja 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA

  .............................................................................

              nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3) wykształcenie wyższe- budownictwo;

  4) co najmniej 2- letni staż pracy;

       5) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy                       o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych;

       6) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

       7) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

       8) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy           o pracownikach samorządowych; 

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      łatwość komunikacji;

  2)      umiejętność argumentacji;

  3)      kreatywność;

  4)      umiejętność pracy w zespole;

  5)      odporność na stres;

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw związanych z przygotowaniem i koordynacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)      przygotowanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań remontowych na terenach będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku;

  2)      koordynacja prowadzenia konsultacji społecznych zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku;

  3)      opracowywanie wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

  4)      przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych dla wykonawców do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej          w Słupsku;

  5)      prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granica- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora.,w terminie do dnia 30 maja 2017r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

  Dyrektor ZIM w Słupsku

  mgr inż. Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie 2017
  3. WYNIK WYBORU 05ZIM2017 INSPEKTOR
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-19
    opracował Administrator BIP dnia 2017-05-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2017 z dnia 19 maja 2017r.

   

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2017 z dnia 19 maja 2017r.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

  w wymiarze etatu: pełnym

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

                      INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

                             .............................................................................

                                      nazwa stanowiska pracy

   

   Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

   

  1. 1.    Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3) wykształcenie wyższe- techniczne;

  4)posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzoru robót w branży elektrycznej;

  5) co najmniej 4- letni staż pracy;

       6) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne,  ustawy o drogach publicznych, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych;

       7) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

       8) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

       9) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy           o pracownikach samorządowych; 

   

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  1)      łatwość komunikacji;

  2)      mile widziane doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej w branży elektrycznej;

  3)      umiejętność argumentacji;

  4)      kreatywność;

  5)      umiejętność pracy w zespole;

  6)      odporność na stres;

   

   

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  Ogólna charakterystyka:

  Stanowisko do spraw związanych z przygotowaniem i koordynacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez ZIM w Słupsku.

   

  Ważniejsze zadania:

  1)     koordynacja działań związanych z rozwojem sieci oświetlenia drogowego;

  2)     nadzorowanie, rozliczanie i odbieranie robót związanych z projektowaniem oraz budową oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej;

  3)  nadzorowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci
  i urządzeń oświetlenia drogowego;

  4)  pełnienie obowiązków przedstawiciela inwestora nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez Zarząd;

   

  1. 4.    Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1)      praca siedząca,

  2)      wymuszona pozycja ciała,

  3)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  4)      narażenie na stres,

  5)      kontakt z petentami,

  6)      praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5 .Wymagane dokumenty:

  a)      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

  b)      list motywacyjny;

  c)      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

  d)     kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  e)      kwestionariusz osobowy;

  f)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  g)      oświadczenie o niekaralności;

  h)      inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

  i)        kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2), w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego inny dokument potwierdzający tożsamość;

  j)        w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

   

  6.Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z dopiskiem : „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego.,w terminie do dnia 30 maja 2017r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73 .

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.

   

  Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze był wyższy niż 6%.

   

   Dyrektor ZIM w Słupsku

   mgr inż. Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie 2017
  3. WYNIK NABORU 04ZIM2017 INSPEKTOR NADZORU
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-19
    opracował Administrator BIP dnia 2017-05-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  03/ZIM/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu marcu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)       wykształcenie wyższe  o specjalności ( profilu) budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe,

  e)      co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  

  f)       znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g)       umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  h)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i)        umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

  a)      posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowo-mostowej,

  b)      posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej,

  c)      kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  d)       samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  e)       sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu,

  f)        komunikatywność, skrupulatność,

  g)      umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  h)      umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

   

   

   

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

    a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2) Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg  w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9) Udział w planowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg.

   11)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.      Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  a)      praca siedząca,

  b)      wymuszona pozycja ciała,

  c)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d)      narażenie na stres,

  e)      kontakt z petentami,

  f)       praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację  

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów  lub zaświadczeń o stanie 

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 04 maja  2017r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                       
                        DYREKTOR

   Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

        mgr inż. Jarosław Borecki

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru 03ZIM2017 EI
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-11
    opracował Administrator BIP dnia 2017-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2017 z dnia 22 marca 2017r.

  UWAGA: ZMIANA TERMINU SKLADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA W ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU (informacja w załączniku)

   

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  02/ZIM/2017 z dnia 22 marca 2017r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  zastępcy dyrektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  zastępcy dyrektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu luty 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)       wykształcenie wyższe,

  e)      co najmniej 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,  

  f)       znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, finansach publicznych, pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ochronie przyrody, utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ochronie środowiska,
  o lasach, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

  g)      umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h)      umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość, samodzielność podejmowania decyzji i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  i)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność.

  Jednocześnie osoba zatrudniona na powyższym stanowisku nie może:

  1. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, o ile nie została zgłoszona do objęcia takich stanowisk przez jednostki samorządu terytorialnego,
  2. być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego które mogą wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
  3. być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,
  4. być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
  5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej ze spółek,
  6. prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem w prowadzeniu takiej działalności, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

   

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

  a)      doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz uczestnictwo w realizacji inwestycji min. jednej o wartości 100 000 000  zł.,

  b)      umiejętność zarzadzania zespołem,

  c)      komunikatywność i wysoka kultura osobista,

  d)      prawo jazdy kat. B,

  e)      umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

   

  1)nadzór i kierowanie podległymi działami w zakresie wynikających ze schematu organizacyjnego Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku  w tym:

  a)realizowanie zadań ujętych w statucie jednostki,

  b) samodzielnie podejmowanie decyzji,

  c)zarządzanie zielenią  miejską i lasami,

  d)zarządzanie cmentarzami,

  e)nadzór i kontrola funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Słupsku,

  f)zarządzanie sprawami związanymi z zajęciem pasa drogowego,

  g)przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

  1. 4.      Warunki pracy na stanowisku: 

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku z-cy dyrektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  a)      praca siedząca,

  b)      wymuszona pozycja ciała,

  c)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d)      narażenie na stres,

  e)      kontakt z petentami,

  f)       praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację  

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów  lub zaświadczeń o stanie 

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 03 kwietnia 2017r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: zastępcy dyrektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                         
                          DYREKTOR

        Zarządu Infrastruktury Miejskiej       w Słupsku

              mgr inż. Jarosław Borecki

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. przedłużenie terminu ogł. o naborze Z-CA DYREKTORA 02ZIM2017
  4. LISTA KANDYDATÓW ZCA DYREKTORA 02ZIM2017
  5. Informacja o wynikach naboru - zastępcy dyrektora
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-05-08
    opracował Administrator BIP dnia 2017-03-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  01/ZIM/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)       wykształcenie wyższe  o specjalności ( profilu) budownictwo drogowe lub drogowo-mostowe,

  e)      co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  

  f)       znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g)       umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  h)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i)        umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność.

   

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

  a)      posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowo-mostowej,

  b)      posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej,

  c)      kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  d)       samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  e)       sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu,

  f)        komunikatywność, skrupulatność,

  g)      umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  h)      umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

   

   

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

   

  1)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

    a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2) Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania dróg  w granicach administracyjnych miasta zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9) Udział w planowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg.

   11)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

   

   

  1. 4.      Warunki pracy na stanowisku: 

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  a)      praca siedząca,

  b)      wymuszona pozycja ciała,

  c)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d)      narażenie na stres,

  e)      kontakt z petentami,

  f)       praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację  

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów  lub zaświadczeń o stanie 

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 07 marca  2017r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

   

                        
               DYREKTOR

   Zarządu Infrastruktury Miejskiej

               w Słupsku

  mgr inż. Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wynikach naboru Inspektor 01ZIM2017
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-09
    opracował Administrator BIP dnia 2017-02-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09/ZIM/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  09/ZIM/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
  (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu lipcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

  a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)       wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,

  e)      co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  4 – letni przy wykształceniu średnim,

  f)       znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, ustawy o drogach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, doświadczenie w sporządzaniu lub/i opiniowaniu dokumentacji projektowej w branży elektrycznej,

  g)       umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  h)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i)        umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność.

   

  1. 2.       Wymagania dodatkowe:

  a)      posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w branży elektrycznej lub

         elektroenergetycznej,

  b)      kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  c)       samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d)       sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu,

  e)       komunikatywność, skrupulatność,

  f)       umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  g)      umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

   

   

  1. 3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)       nadzorowanie, rozliczanie i odbieranie robót związanych z budową oświetlenia drogowego
  i sygnalizacji świetlnej,

  b)      nadzorowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci
  i urządzeń oświetlenia drogowego,

  c)      nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska,

  d)      wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wybudowanych obiektów oświetlenia drogowego
   i sygnalizacji świetlnej,

  e)      opiniowanie zamierzeń oraz projektów na modernizację sieci, oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych oświetleń,

  f)       udział w czynnościach odczytu ilości energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic,

  g)      sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za energię elektryczną, konserwację
   i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego,

  h)      przygotowywanie danych do budżetu oraz Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulic,

  i)        aktualizowanie inwentaryzacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,

  j)        przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac

  k)      przygotowywanie świątecznej iluminacji świetlnej na ulicach miasta,

  l)        pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez Zarząd,

  ł)   sporządzanie projektów planów rzeczowo – finansowych,

  m)    sporządzanie sprawozdawczości prowadzonych postępowań, 

  n)      upoważnienie do kontroli wstępnej, polegającej na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych,

  • o)      prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i użytkowaniem przez ZIM w Słupsku kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska, w tym kontrola stanu ilościowego i technicznego przedmiotowej kanalizacji,

  p)      zgłaszanie gestorom sieci uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku i zagrażającej bezpieczeństwu  uczestników ruchu drogowego,

  r)       prowadzenie spraw związanych z oflagowaniem z okazji świąt i uroczystości terenów pozostających
  w administrowaniu ZIM w Słupsku.

   

  1. 4.       Warunki pracy na stanowisku: 

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  a)      praca siedząca,

  b)      wymuszona pozycja ciała,

  c)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d)      narażenie na stres,

  e)      kontakt z petentami,

  f)       praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację   

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat      

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectw , dyplomów  lub zaświadczeń o stanie  

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 14 września  2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                        
                        DYREKTOR

           Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                          w Słupsku

               mgr inż. Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze INSPEKTOR 09ZIM2016EI
  4. Informacja o wynikach naboru 09ZIM2016 EI
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-31
    opracował Administrator BIP dnia 2016-08-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  08/ZIM/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  specjalisty
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  specjalisty

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu lipcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

  a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)       wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności elektrycznej, energetycznej lub pokrewnej,

  e)      co najmniej 4- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  5 – letni przy wykształceniu średnim,

  f)       znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, ustawy o drogach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, doświadczenie w sporządzaniu lub/i opiniowaniu dokumentacji projektowej w branży elektrycznej,

  g)       umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  h)      umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i)        umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j)        pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
   o stronniczość lub interesowność.

   

  1. 2.       Wymagania dodatkowe:

  a)      posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w branży elektrycznej lub

         elektroenergetycznej,

  b)      kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  c)       samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d)       sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu,

  e)       komunikatywność, skrupulatność,

  f)       umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  g)      umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

   

  1. 3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)       nadzorowanie, rozliczanie i odbieranie robót związanych z budową oświetlenia drogowego
  i sygnalizacji świetlnej,

  b)      nadzorowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci
  i urządzeń oświetlenia drogowego,

  c)      nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej będących w zarządzie ZDM w Słupsku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska,

  d)      wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wybudowanych obiektów oświetlenia drogowego
   i sygnalizacji świetlnej,

  e)      opiniowanie zamierzeń oraz projektów na modernizację sieci, oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych oświetleń,

  f)       udział w czynnościach odczytu ilości energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic,

  g)      sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków za energię elektryczną, konserwację
   i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego,

  h)      przygotowywanie danych do budżetu oraz Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulic,

  i)        aktualizowanie inwentaryzacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,

  j)        przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac

  k)      przygotowywanie świątecznej iluminacji świetlnej na ulicach miasta,

  l)        pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez Zarząd,

  ł)   sporządzanie projektów planów rzeczowo – finansowych,

  m)    sporządzanie sprawozdawczości prowadzonych postępowań, 

  n)      upoważnienie do kontroli wstępnej, polegającej na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych,

  • o)      prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i użytkowaniem przez ZIM w Słupsku kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska, w tym kontrola stanu ilościowego i technicznego przedmiotowej kanalizacji,

  p)      zgłaszanie gestorom sieci uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zlokalizowanej w terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku i zagrażającej bezpieczeństwu  uczestników ruchu drogowego,

  r)       prowadzenie spraw związanych z oflagowaniem z okazji świąt i uroczystości terenów pozostających
  w administrowaniu ZIM w Słupsku.

   

  1. 4.       Warunki pracy na stanowisku: 

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  a)      praca siedząca,

  b)      wymuszona pozycja ciała,

  c)      uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d)      narażenie na stres,

  e)      kontakt z petentami,

  f)       praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
    śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację   

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat      

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectw , dyplomów  lub zaświadczeń o stanie  

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 25 sierpnia  2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

                                    
                               
                        DYREKTOR

          Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                        w Słupsku

             mgr inż. Jarosław Borecki

   

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 08ZIM2016 ZI
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-08-31
    opracował Administrator BIP dnia 2016-08-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2016 z dnia 19 maja 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  07/ZIM/2016 z dnia 19 maja 2016r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  podinspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  podinspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu kwietniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  d) wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne o profilu budownictwo ogólne lub budownictwo drogowe,
  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
  f) znajomość przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych( po 18 kwietnia 2016r. projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych), ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo budowlane,
  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,
  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,
  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)      sporządzanie protokołów postępowań w trybach udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  b)      przygotowywanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, m.in. sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
   w tym wzoru umowy.

  c)      sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz z dowodem ich publikacji.

  d)      sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń
  o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem ich publikacji.

  e)      uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania
   i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane
   i dostawy, w tym badanie i ocena ofert.

  f)       sprawdzanie i analizowanie kosztorysów ofertowych przy udziale pracownika merytorycznego.

  g)      sporządzanie pism (w tym wniosków do Działu Finansowo-Księgowego ZIM w Słupsku)
   w sprawie zwrotu wadium i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  h)      rejestrowanie umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego i prowadzenie na bieżąco rejestru tych umów.

  i)        rejestrowanie postępowań przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i prowadzenie na bieżąco rejestru tych postępowań.

  j)        opiniowanie wniosków sporządzanych przez pracowników merytorycznych i kierowanych do kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy dane zamówienie nie przekracza kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

  k)      rejestrowanie zamówień i konkursów wyłączonych z procedury przetargowej tj. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i prowadzenie na bieżąco rejestru tych zamówień.

  l)        sporządzanie planów zamówień publicznych.

  m)    opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego.

  n)      archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku podinspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami.

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację   

       o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
       (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat      

      skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectw , dyplomów  lub zaświadczeń o stanie  

    odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski

    przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty,

     umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31 maja  2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

                                    
                   p.o. DYREKTOR

           Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                       w Słupsku

                   Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. LISTA KANDYDATÓW OGŁ 07ZIM2016 ZP
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 07ZIM2016 ZP
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-19
    opracował Administrator BIP dnia 2016-05-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  06/ZIM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –  inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

   inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu marcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. 1.       Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  d) wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
  e) co najmniej 4- letni staż pracy,
  f) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,
  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,
  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)      przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska: na wyłączność (rusztowania, wygrodzenia, podnośniki); na czas robót, przyłącza do prywatnych posesji, na czas magistrali wodociągowych, gazociągów, linii energetycznych, sieci telekomunikacyjnych,; na umieszczenie urządzeń niezwiązanych
  z gospodarką drogową.; na handel, na wyłączność

  b)      przygotowywanie protokołów przekazania i zwolnienia terenu po uprzednim dokonaniu wizji lokalnej w terenie i sprawdzeniu stanu istniejącego nawierzchni.

  c)      kontrola w  terenie oznakowania w czasie prowadzonych robót, na które zostały wydane decyzje.

  d)      kontrola w terenie stanu technicznego nawierzchni w okresie udzielanej przez wykonawcę gwarancji.

  e)      prowadzenie spraw związanych z kompleksowym ubezpieczeniem i likwidacją szkód dotyczących Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” (OC, ubezpieczenie majątku)  w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika merytorycznego.

  f)       kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarczości, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych, podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej
   i posiadający upoważnienia do ww czynności.

  g)      archiwizowanie dokumentów.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie) 

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 02 maja  2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

                                    
              p.o. DYREKTOR

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                w Słupsku

            Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. LISTA KANDYDATÓW OGŁ 06ZIM2016 ZU
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 06ZIM2016 ZU
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-01
    opracował Administrator BIP dnia 2016-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  05/ZIM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

     inspektora 

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu marcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budownictwo drogowe lub
   drogowo - mostowe,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  4 – letni przy wykształceniu średnim, 

  f)znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe: 

   a)posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowo-mostowej,

   b) posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej,

   c)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, 

   d) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

   e) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu 

  f) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

   a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
     w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  2) Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic  w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych) zgodnie  z umowami na bieżące utrzymanie ulic,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  5)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  6)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu zajęć pasa drogowego.

  7)Dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  9) Udział w planowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg.

  10) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg.

   11)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac. 

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora  w Dziale Eksploatacji i Remontów Ulic
   i Mostów wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie) 

  5.  Wymagane dokumenty: 

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację
  o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, 

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
      (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
      o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany   zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

   

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 02 maja 2016r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. dróg.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

           p.o. DYREKTOR

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej

              w Słupsku

          Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. LISTA KANDYDATÓW OGŁ 05ZIM2016 ER
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 05ZIM2016 ER
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-21
    opracował Administrator BIP dnia 2016-04-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2016 z dnia 31 marca 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  04/ZIM/2016 z dnia 31 marca 2016r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –
   inspektora

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

      inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W m-cu lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku  
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość,

  e) co najmniej 2 letni staż pracy,

  f) co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe w dziale księgowości ( bez względu na rodzaj firmy) lub co najmniej 1-roczne doświadczenie zawodowe w dziale windykacji w jednostkach samorządowych,  

  g)znajomość przepisów o finansach publicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji,ustawy
  o drogach publicznych i  o pracownikach samorządowych,

      h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  k)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,

      c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

  1. 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) wykonywanie obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem działu między innymi: zakładanie teczek spraw i prowadzenie ich ewidencji, sporządzanie kserokopii dokumentacji, obsługa połączeń telefonicznych;

  b)obsługa osób składających wyjaśnienia, odwołania i reklamacje związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania,

  c)udzielanie informacji dotyczących przepisów obowiązujących na obszarze strefy płatnego parkowania
   i wynikających z zapisów ujętych w obowiązującej uchwale Rady Miasta;,

  d)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia windykacji należności wynikających
  z nieopłaconego parkowania pojazdów na obszarze słupskiej strefy płatnego parkowania;

  e)analizowanie wniosków dotyczących ewentualnego anulowania nałożonych opłat dodatkowych oraz udzielanie na nie pisemnych odpowiedzi;

  f)przygotowywanie i wysyłka bieżącej korespondencji;

  g)archiwizacja dokumentacji związanej z postępowaniami prowadzonymi w latach ubiegłych
   i dotyczących obsługi strefy płatnego parkowania;

  h)prowadzenie kontroli poprawności wykonywania zakresu umowy obowiązującej operatora strefy płatnego parkowania;

  i) nadzorowanie oraz prowadzenie bieżącej wymiany informacji oraz pakietów baz danych pomiędzy działem , a operatorem strefy płatnego parkowania,

  j)pomoc pozostałym pracownikom merytorycznym działu przy prowadzeniu przydzielonych im spraw.

  5. Warunki pracy na stanowisku:

     Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt telefoniczny z petentami.

  1. 4.    Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia; kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie jednostki
  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:  inspektora,  w terminie do dnia 11 kwietnia  2016 roku.                         

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926, ze zm.) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 145,8
   z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                                                          
                   p.o. DYREKTOR

         Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                       w Słupsku

                    Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów inspektor - ogł 04ZIM2016
  4. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 04ZIM2016 WSP
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-14
    opracował Administrator BIP dnia 2016-03-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2016 z dnia 21 marca 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  03/ZIM/2016 z dnia 21 marca 2016r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – starszego inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

   starszego  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu lutym 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. 

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  d) wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja, gospodarka przestrzenna  lub administracja
  e) co najmniej 4- letni staż pracy,
  f) minimum 2 lata zatrudnienia w jednostkach samorządowych,
  g) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,
  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność. 

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,
  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  g) umiejętność redagowania tekstów i pism. 

   

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)      przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasów drogowych w granicach administracyjnych miasta Słupska: na wyłączność (rusztowania, wygrodzenia, podnośniki); na czas robót, przyłącza do prywatnych posesji, na czas magistrali wodociągowych, gazociągów, linii energetycznych, sieci telekomunikacyjnych,; na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.; na handel, na wyłączność

  b)      przygotowywanie protokołów przekazania i zwolnienia terenu po uprzednim dokonaniu wizji lokalnej w terenie i sprawdzeniu stanu istniejącego nawierzchni.

  c)      kontrola w  terenie oznakowania w czasie prowadzonych robót, na które zostały wydane decyzje.

  d)      kontrola w terenie stanu technicznego nawierzchni w okresie udzielanej przez wykonawcę gwarancji.

  e)      prowadzenie spraw związanych z kompleksowym ubezpieczeniem i likwidacją szkód dotyczących Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” (OC, ubezpieczenie majątku)                 w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika merytorycznego.

  f)       kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarczości, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych, podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej i posiadający upoważnienia do ww czynności.

  g)      archiwizowanie dokumentów.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie) 

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 31 marca 2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: starszego inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

                                    
                   p.o. DYREKTOR

          Zarządu Infrastruktury Miejskiej

                       w Słupsku

                   Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów starszy inspektor - ogł 03ZIM2016
  4. Informacja o wynikach naboru STARSZY INSPEKTOR - ogł 03ZIM2016
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-21
    opracował Administrator BIP dnia 2016-03-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2016 z dnia 17 lutego 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  02/ZIM/2016 z dnia 17 lutego 2016r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  d) wykształcenie wyższe,
  e) co najmniej 4- letni staż pracy,
  f) minimum 2 lata zatrudnienia w jednostkach samorządowych,
  g) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy o publicznym transporcie drogowym, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,
  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,
  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

   

  a) Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z układaniem rozkładów jazdy;
  b) Prowadzenie spraw organizacyjnych i współpracy z przewoźnikami;
  c) Współpraca przy przygotowywaniu obsługi komunikacyjnej na czas okresowych zmian
   w organizacji ruchu ulicznego;
  d) Przygotowywanie komputerowych wydruków rozkładów jazdy dla przewoźników i pasażerów (w tym nadruków na przystanki)
  e) Współprowadzenie spraw Internetu w dziale transport;
  f) Projektowanie, realizacja i nadzór nad badaniami marketingowymi;
  g) Przetwarzanie danych z badań;
  h) Wnioskowanie zmian w obsłudze komunikacyjnej na obszarze działania ZIM na podstawie wyników badań;
  i) Przygotowywanie planów i analiz marketingowych dotyczących sprzedaży i organizacji transportu;
  j) Prowadzenie działań promocyjnych działu transportu;
  k) Prowadzenie spraw związanych ze skargami pasażerów dotyczącymi funkcjonowania komunikacji miejskiej;
  l) Udzielanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i taryfie za usługi komunikacji miejskiej
  ł) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla przewoźników lokalnych.
  m) Prowadzenie kontroli realizacji umów o świadczenie usług przewozowych.

  ,

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 29 lutego 2016r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                                                                                   
                   p.o. DYREKTOR

          Zarządu Infrastruktury Miejskiej

        w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów INSPEKTOR 02ZIM2016
  4. Informacja o wynikach naboru - ogł 02ZIM2016
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-04
    opracował Administrator BIP dnia 2016-02-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2016 z dnia 05 lutego 2016r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  01/ZIM/2016 z dnia 05 lutego 2016r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektor  

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) minimum 1 rok zatrudnienia przy przygotowywaniu lub realizacji zadań inwestycyjnych,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

   a)posiadanie uprawnień budowlanych,

   b)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

   c) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  e) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)      Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań remontowych dróg oraz na terenach będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

  2)       Uzgadnianie dokumentacji wykonywanej na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku w zakresie branży drogowej,

  3)      Wydawanie warunków dotyczących przebudowy pasów drogowych będących
  w zarządzie ZIM realizowanych przez inwestorów zewnętrznych,

  4)      Sprawdzanie dokumentacji budowlanej w zakresie j.w. opracowywanej na zlecenie inwestorów zewnętrznych,

  5)      Wydawanie warunków technicznych i opinii w zakresie branży drogowej w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

  6)      Opracowywanie wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie branży drogowej,

  7)      Udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych i wieloletnich budowy, modernizacji, utrzymania i odnowy dróg miejskich,

  8)      Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

  9)  Przekazywanie danych do sporządzania dokumentu OT,

  10)  Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje związane z prowadzonym zakresem prac,

  11)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych dla wykonawców do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku,

  12)  Przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie inwestycji,

  13)  Kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych,

  14) Współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych spraw.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora ds. zadań inwestycyjnych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 15 lutego 2016r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                                                                                   
        p.o. DYREKTOR

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej

            w Słupsku

         Jarosław Borecki

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów INSPEKTOR 01ZIM2016
  4. Informacja o wynikach naboru - ogł 01ZIM2016
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-14
    opracował Administrator BIP dnia 2016-02-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11/ZIM/2015 z dnia 04 listopada 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  11/ZIM/2015 z dnia

  04 listopada 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     specjalista

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu październiku 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  d) wykształcenie wyższe z zakresu transportu lub wyższe techniczne
  e) co najmniej 4- letni staż pracy,
  f) minimum 2 lata zatrudnienia w jednostkach samorządowych organizujących transport zbiorowy,
  g) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy o publicznym transporcie drogowym, ustawy  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,
  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,
  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,
  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

   

  1. 2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

   

  a) Pomoc w prowadzeniu spraw związanych z układaniem rozkładów jazdy;
  b) Prowadzenie spraw organizacyjnych i współpracy z przewoźnikami;
  c) Współpraca przy przygotowywaniu obsługi komunikacyjnej na czas okresowych zmian
   w organizacji ruchu ulicznego;
  d) Przygotowywanie komputerowych wydruków rozkładów jazdy dla przewoźników i pasażerów (w tym nadruków na przystanki)
  e) Współprowadzenie spraw Internetu w dziale transport;
  f) Projektowanie, realizacja i nadzór nad badaniami marketingowymi;
  g) Przetwarzanie danych z badań;
  h) Wnioskowanie zmian w obsłudze komunikacyjnej na obszarze działania ZIM na podstawie wyników badań;
  i) Przygotowywanie planów i analiz marketingowych dotyczących sprzedaży i organizacji transportu;
  j) Prowadzenie działań promocyjnych działu transportu;
  k) Prowadzenie spraw związanych ze skargami pasażerów dotyczącymi funkcjonowania komunikacji miejskiej;
  l) Udzielanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i taryfie za usługi komunikacji miejskiej
  ł) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla przewoźników lokalnych.
  m) Prowadzenie kontroli realizacji umów o świadczenie usług przewozowych.

  ,

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat     skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 16 listopada 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                                                    
     p.o. DYREKTORA

   Zarządu Infrastruktury Miejskiej

        w Słupsku

     Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatow specjalista 11ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 11ZIM2015 SPECJALISTA
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-04
    opracował Administrator BIP dnia 2015-11-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10/ZIM/2015 z dnia 15 października 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  10/ZIM/2015 z dnia 15 października 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektor  

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W m-cu wrześniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) minimum 1 rok zatrudnienia przy przygotowywaniu lub realizacji zadań inwestycyjnych,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

   a)posiadanie uprawnień budowlanych,

   b)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

   c) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  e) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)      Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań remontowych dróg oraz na terenach będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

  2)       Uzgadnianie dokumentacji wykonywanej na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku w zakresie branży drogowej,

  3)      Wydawanie warunków dotyczących przebudowy pasów drogowych będących
  w zarządzie ZIM realizowanych przez inwestorów zewnętrznych,

  4)      Sprawdzanie dokumentacji budowlanej w zakresie j.w. opracowywanej na zlecenie inwestorów zewnętrznych,

  5)      Wydawanie warunków technicznych i opinii w zakresie branży drogowej w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

  6)      Opracowywanie wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie branży drogowej,

  7)      Udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych i wieloletnich budowy, modernizacji, utrzymania i odnowy dróg miejskich,

  8)      Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

  9)  Przekazywanie danych do sporządzania dokumentu OT,

  10)  Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje związane z prowadzonym zakresem prac,

  11)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych dla wykonawców do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku,

  12)  Przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie inwestycji,

  13)  Kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych,

  14) Współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych spraw.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora ds. zadań inwestycyjnych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 26 października 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                                    
              p.o. DYREKTORA

                                                Zarządu Infrastruktury Miejskiej

        w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów inspektor 10ZIM2015
  4. Wyniki naboru ogłoszenie 10ZIM2015 INSPEKTOR
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-28
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09/ZIM/2015 z dnia 21 września 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  09/ZIM/2015 z dnia

  21 września 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –
   inspektora

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

      inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W sierpniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku  
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie wyższe,

  e)co najmniej 1-roczne  doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w jednostkach samorządowych,

  f)znajomość przepisów o finansach publicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji,ustawy
   o pracownikach samorządowych,

      g)umiejętność pracy w zespole,

  h)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,

      c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie,

  f) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

  g) umiejętność redagowania tekstów i pism.

  1. 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) wykonywanie obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem działu między innymi: zakładanie teczek spraw i prowadzenie ich ewidencji, sporządzanie kserokopii dokumentacji, obsługa połączeń telefonicznych;

  b)obsługa osób składających wyjaśnienia, odwołania i reklamacje związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania,

  c)udzielanie informacji dotyczących przepisów obowiązujących na obszarze strefy płatnego parkowania
   i wynikających z zapisów ujętych w obowiązującej uchwale Rady Miasta;,

  d)przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia windykacji należności wynikających
  z nieopłaconego parkowania pojazdów na obszarze słupskiej strefy płatnego parkowania;

  e)analizowanie wniosków dotyczących ewentualnego anulowania nałożonych opłat dodatkowych oraz udzielanie na nie pisemnych odpowiedzi;

  f)przygotowywanie i wysyłka bieżącej korespondencji;

  g)archiwizacja dokumentacji związanej z postępowaniami prowadzonymi w latach ubiegłych
   i dotyczących obsługi strefy płatnego parkowania;

  h)prowadzenie kontroli poprawności wykonywania zakresu umowy obowiązującej operatora strefy płatnego parkowania;

  i) nadzorowanie oraz prowadzenie bieżącej wymiany informacji oraz pakietów baz danych pomiędzy działem , a operatorem strefy płatnego parkowania,

  j)pomoc pozostałym pracownikom merytorycznym działu przy prowadzeniu przydzielonych im spraw.

  5. Warunki pracy na stanowisku:

     Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt telefoniczny z petentami.

  1. 4.    Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia; kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie jednostki
  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:  inspektora,  w terminie do dnia 01 października  2015 roku.                         

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926, ze zm.) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 145,8
   z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                             p.o. DYREKTORA

                                                Zarządu Infrastruktury Miejskiej

        w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatow inspektor 09ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 09ZIM2015 INSPEKTOR
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-09-21
    opracował Administrator BIP dnia 2015-09-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  08/ZIM/2015 z dnia 13 sierpnia 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –
   głównego specjalisty

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

      głównego specjalisty

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W lipcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku  
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  e)wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  f)co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w jednostkach samorządowych,

  g)znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, podatku VAT,

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rachunkowości,ustawy o pracownikach samorządowych,

      h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  k)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,

      c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  1. 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową i zasadami gospodarki budżetowej,

  b)sporządzanie sprawozdań z wydatków w formie i terminach wynikających z obowiązujących przepisów,

  c)dekretowanie dokumentów księgowych w celu zakwalifikowania dowodów do ujęcia
  w księgach rachunkowych,

  d)prowadzenie likwidatury dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym
   i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

  e)sporządzanie poleceń przelewu związanych z płatnościami z rachunków bankowych ZIM
  w Słupsku,

  f)dekretowanie i księgowanie dokumentów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  g)prowadzenie bieżących spraw księgowych,

  5. Warunki pracy na stanowisku:

     Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt telefoniczny z petentami.

  1. 4.    Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia; kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie jednostki
  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:  głównego specjalisty,  w terminie do dnia 24 sierpnia  2015 roku do godz. 13.00.  

                       

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926, ze zm.) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 145,8
   z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w komórce kadr i archiwum w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                             p.o. DYREKTORA

                                                Zarządu Infrastruktury Miejskiej

        w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Oświadczenie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Lista kandydatow 08ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 08ZIM2015 główny specjalista księgowość
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-13
    opracował Administrator BIP dnia 2015-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 07/ZIM/2015 z dnia 30 lipca 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  07/ZIM/2015 z dnia

  30 lipca 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –
   głównego specjalisty

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

      głównego specjalisty

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W czerwcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku  
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  e)wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  f)co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości w JST,

  g)znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, podatku VAT,

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rachunkowości,ustawy o pracownikach samorządowych,

      h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  k)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,

      c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  1. 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową i zasadami gospodarki budżetowej,

  b)sporządzanie sprawozdań z wydatków w formie i terminach wynikających z obowiązujących przepisów,

  c)dekretowanie dokumentów księgowych w celu zakwalifikowania dowodów do ujęcia
  w księgach rachunkowych,

  d)prowadzenie likwidatury dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym
   i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

  e)sporządzanie poleceń przelewu związanych z płatnościami z rachunków bankowych ZIM
  w Słupsku,

  f)dekretowanie i księgowanie dokumentów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  g)prowadzenie bieżących spraw księgowych,

  5. Warunki pracy na stanowisku:

     Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt telefoniczny z petentami.

  1. 4.    Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia; kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie jednostki
  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:  głównego specjalisty,  w terminie do dnia 10 sierpnia  2015 roku do godz. 13.00.  

                       

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926, ze zm.) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 145,8
   z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

  Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja wyniki naboru ogł 07ZIM2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-30
    opracował Administrator BIP dnia 2015-07-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2015

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  06/ZIM/2015 z dnia

  17 lipca 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór  kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze –
   głównego specjalisty

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

      głównego specjalisty

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W czerwcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku  
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  e)wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  f)co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,

  g)znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, podatku VAT,

  postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rachunkowości,ustawy o pracownikach samorządowych,

      h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  k)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  1. 2.    Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,

      c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  1. 3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową i zasadami gospodarki budżetowej,

  b)sporządzanie sprawozdań z wydatków w formie i terminach wynikających
   z obowiązujących przepisów,

  c)dekretowanie dokumentów księgowych w celu zakwalifikowania dowodów do ujęcia
  w księgach rachunkowych,

  d)prowadzenie likwidatury dokumentów księgowych pod względem formalno-prawnym
   i rachunkowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

  e)sporządzanie poleceń przelewu związanych z płatnościami z rachunków bankowych ZIM
  w Słupsku,

  f)dekretowanie i księgowanie dokumentów zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  g)prowadzenie bieżących spraw księgowych,

  5. Warunki pracy na stanowisku:

     Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt telefoniczny z petentami.

  1. 4.    Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia; kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w siedzibie jednostki
  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:  głównego specjalisty,  w terminie do dnia 27 lipca 2015 roku.  

                        

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926, ze zm.) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 145,8
   z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

                                               Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów ogł 06ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 06ZIM2015 głowny specjalista księgowość
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-17
    opracował Administrator BIP dnia 2015-07-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2015

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  05/ZIM/2015 z dnia

  17 lipca 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektor nadzoru inwestorskiego

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony

  W czerwcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budownictwo drogowe lub
   drogowo - mostowe,

  e) posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności drogowej – bez ograniczeń,

  f) co najmniej 4- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  6 – letni przy wykształceniu średnim,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

   a)posiadanie uprawnień budowlanych o specjalności mostowej bez ograniczeń,

   b)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

   c) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  e) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych nawierzchni dróg będących
   w zarządzie ZIM w Słupsku.

  2) Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic  w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych) zgodnie
   z umowami na bieżące utrzymanie ulic o naw. gruntowych,

  3) Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  4)Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w Słupsku w zakresie robót drogowych.

  5)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  6)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  7)Dokonywanie rocznych gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  8)Dokonywanie dwurocznych przeglądów pasa drogowego po awariach zgodnie
   z wydanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

  9)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  10)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

  a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac
   w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  11)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Eksploatacji
   i Remontów Ulic i Mostów wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

    a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

     d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 27 lipca 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                                               Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów ogł 05ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru 05ZIM2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-17
    opracował Administrator BIP dnia 2015-07-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04/ZIM/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  04/ZIM/2015 z dnia

  26 czerwca 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – podinspektora
   w wymiarze 1/1 etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     podinspektor  

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W maju 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o specjalności drogowej lub inżynierii drogowej,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu średnim,  

  f) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)terminowe przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonych zagadnień,

  b)opiniowanie projektów organizacji ruchu,

  c)opracowywanie zadań i spraw inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  d)planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta,

  e)nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii
  i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  f)udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych w zakresie inżynierii ruchu,

  g)podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków, głównie technicznych, właciwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody w zgodności z zasadami ruchu zawartymi w kodeksie drogowym,

  h)współpraca z Policją i SM w zakresie organizacji ruchu, oznakowania ulic
  i bezpieczeństwa ruchu,

  i)wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb transportu
   i organizacji ruchu,

  j)przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przygotowywanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osie lub wymiarach przekraczajacych wielkości określone w odrębnych przepisach,

  k)bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,

  l)nadzór nad pracą sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

  ł)prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

  m)załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Inżynierii Ruchu wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawiasy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 lipca 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

                                               Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów ogł 04ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru 04ZIM2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-14
    opracował Administrator BIP dnia 2015-06-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03 /ZIM/2015 z dnia 24 czerwca 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03 /ZIM/2015
  z dnia 24 czerwca 2015r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – kierownika działu
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

  KIEROWNIK DZIAŁU

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W m-cu maju 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a)kandydat posiada obywatelstwo polskie;
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  c) kandydat nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią;
  d) posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich;

  e)  posiada min 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;

  f) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie koniecznym do wykonywania zadań na stanowisku kierownika działu, w tym w zakresie ustawy o finansach publicznych,
  o drogach publicznych, Prawo budowlane, ustawy o pracownikach samorządowych,  kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów
  o samorządzie gminnym,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  posiadanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

  b)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  c) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność,

  e)odpowiednie doświadczenie zawodowe.

  1. 2.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)      Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań remontowych dróg wraz na terenach będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

  2)      Opiniowanie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych będących
  w zarządzie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

  3)       Uzgadnianie dokumentacji wykonywanej na zlecenie Zarządu Infrastruktury Miejskiej                    w Słupsku w zakresie branży drogowej,

  4)      Wydawanie warunków dotyczących przebudowy pasów drogowych będących
  w zarządzie ZIM realizowanych przez inwestorów zewnętrznych,

  5)      Sprawdzanie dokumentacji budowlanej w zakresie j.w. opracowywanej na zlecenie inwestorów zewnętrznych,

  6)      Wydawanie warunków technicznych i opinii w zakresie branży drogowej w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

  7)      Opracowywanie wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie branży drogowej,

  8)      Udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych i wieloletnich budowy, modernizacji, utrzymania i odnowy dróg miejskich,

  9)      Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

  10)  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień na zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez ZIM,

  11)  Dokonywanie odbiorów wykonywanych prac oraz kontrolowanie i weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych,

  12)  Przekazywanie danych do sporządzania dokumentu OT,

  13)  Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interpelacje związane z prowadzonym zakresem prac,

  14)  Przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych dla wykonawców do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku,

  15)  Przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie inwestycji,

  16)  .Kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych; podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej i posiadający upoważnienie do w/w czynności,

  17)  Rozpatrywanie skarg i wniosków wynikających z zajmowanego stanowiska,

  18)  Prowadzenie kontroli wewnętrznej,

  19)  Analiza potrzeb bieżących i planowanych w zakresie zadań Działu.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika działu wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 06 lipca 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: kierownika działu.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

   

   

  Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów ogł 03ZIM2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 03ZIM2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-06-24
    opracował Administrator BIP dnia 2015-06-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02 /ZIM/2015 z dnia 13 marca 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02 /ZIM/2015
  z dnia 13 marca 2015r. 

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

   

  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W m-cu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  4,06 %.

  1. 1.      Wymagania niezbędne:

  a)kandydat posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  c) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią;
  d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  e) spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

  f)brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  g) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, 

  h) znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie koniecznym do wykonywania zadań na stanowisku głównego księgowego, w tym w zakresie ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o pracownikach samorządowych, o podatku od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów
  o samorządzie gminnym, ustawy o podatku od towarów i usług,

  i) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  j) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  k) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  l) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność,

  e)odpowiednie doświadczenie zawodowe.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. Opracowanie planów finansowych,
  4. Nadzór nad realizacją planów finansowych Zarządu,
  5. Analiza wykorzystanych środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
   i innych, będących w dyspozycji jednostki,
  1. Udział w planowaniu i finansowaniu inwestycji oraz prowadzenie ewidencji środków trawłych,
  2. Sporządzanie wniosków o przesunięcie w budżecie po stronie dochodów i wydatków,
  3. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z wykonania budżetu,
  4. Nadzór nad deklaracjami do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  5. Kontrola zarządcza,
  6. Akceptowanie zleceń pod względem finansowym,
  7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  8. Merytoryczny nadzór nad windykacją należności Miasta Słupska,
  9. Rozliczanie projektów unijnych.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku głównego księgowego wykonywać będzie pracę
   w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 23 marca 2015r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: głównego księgowego.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

   

   

   

  Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów ogł. 02 ZIM 2015
  4. Informacja wyniki naboru ogł 02ZIM2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-13
    opracował Administrator BIP dnia 2015-03-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2015 z dnia 05 lutego 2015r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  01/ZIM/2015 z dnia

  05 lutego 2015r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora
   w wymiarze 1/1 etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektor  

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W m-cu styczniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  4,15 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe  techniczne o specjalności  drogownictwo,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,

  f) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

   

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)terminowe przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonych zagadnień,

  b)opiniowanie projektów organizacji ruchu,

  c)opracowywanie zadań i spraw inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  d)planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta,

  e)nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii
  i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  f)udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych w zakresie inżynierii ruchu,

  g)podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków, głównie technicznych, właciwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody w zgodności z zasadami ruchu zawartymi w kodeksie drogowym,

  h)współpraca z Policją i SM w zakresie organizacji ruchu, oznakowania ulic
  i bezpieczeństwa ruchu,

  i)wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb transportu
   i organizacji ruchu,

  j)przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przygotowywanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osie lub wymiarach przekraczajacych wielkości określone w odrębnych przepisach,

  k)bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,

  l)nadzór nad pracą sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

  ł)prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

  m)załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Inżynierii Ruchu wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawiasy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

   

   

   

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 lutego
   
  2015 r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                               Z-ca Dyrektora ZIM w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. lista kandydatów ogł. 01 zim 2015
  4. Informacja o wynikach naboru 01 ZIM 2015
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-05
    opracował Administrator BIP dnia 2015-02-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10/ZIM/2014 z dnia

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  10/ZIM/2014 z dnia

  12 grudnia 2014r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego
   w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     inspektor nadzoru inwestorskiego

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony umowa na czas zastępstwa.

  W m-cu listopadzie  2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  3,90 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności drogowo - mostowej lub
  o specjalności drogowej i mostowej,

  e) co najmniej 4- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  6 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowo-mostowej lub posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowej i uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności mostowej,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy
  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

   

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku.

  2)Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych
   w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)Sporządzanie protokołów z okresowej kontroli  rocznej przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) oraz nawierzchni na obiektach (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) i w ich okolicy.

  4)Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych
  i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie i odbiór techniczny.

  5)Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  6)Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic
  i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych) zgodnie
   z umowami na:

  a) bieżące utrzymanie ulic o naw. gruntowych,

  b) zimowe utrzymanie mostów i kładek,

  (ustalanie zakresu robót do wykonania, obmiar wykonanych robót, sprawdzanie książek obmiarów, sprawdzanie przedmiarów kosztorysowych, opisywanie faktur, przekazywanie informacji dot. wykonywanych robót na stronę internetową ZIM i do mediów,  rozliczanie odzyskiwanych materiałów drogowych),

  7)Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM
  w Słupsku w zakresie robót mostowych i drogowych.

  8)Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  9)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  10)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  11)Dokonywanie rocznych gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  12)Dokonywanie dwurocznych przeglądów pasa drogowego po awariach zgodnie
   z wydanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

  13)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg
  w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  14)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

               a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę    prac w   ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  15)Przygotowywanie danych do budżetu oraz WPI w zakresie danych dotyczących obiektów inżynierskich.

  16)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  17)Upoważnienie do kontroli wstępnej, polegającej na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych. Podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej i posiadający upoważnienie do w/w czynności.

  18) Wykonywanie innych  poleceń przełożonych związanych z pracą ZIM w Słupsku.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Eksploatacji
   i Remontów Ulic i Mostów wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

  Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. informacja o wynikach naboru 10ZIM2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09/ZIM/2014 z dnia 08 grudnia 2014r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  09/ZIM/2014 z dnia 08 grudnia 2014r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze –podinspektora
   w wymiarze 1/1 etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

    podinspektor  

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

   2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  3,90 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe,

  e) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  f) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  g) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  h) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  i) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  mile widziane doświadczenie zawodowe lub staż w  obsłudze sekretariatu,

  b)kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  c) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  d) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu,

  e) komunikatywność, skrupulatność,

  f) dobra organizacja pracy własnej,

  g) wysoka kultura osobista,

  h) asertywność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

   

  a)  zapewnienie sprawnej obsługi technicznej sekretariatu Zarządu, koordynowanie prac związanych z opracowywaniem zarządzeń, poleceń i pism Dyrektora Zarządu oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, 

  b) rozdzielanie pism wg dekretacji do poszczególnych komórek ZIM w Słupsku,

  c)  prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora Zarządu, 

  d) przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i narad, 

  e)  koordynowanie spotkań i wymiany informacji pomiędzy pracownikami, 

  f)   organizacja przyjęcia interesantów oraz osób zgłaszających się w sprawach skarg
  i wniosków dotyczących pracy jednostki, 

  g)  obsługa połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej, internetu, obsługa konta ePUAP, 

  h) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną, 

  i)    prowadzenie i koordynowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej ( w tym prowadzenie dziennika korespondencji i rejestru faktur), 

  j)    prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych, 

  k)  prowadzenie rejestru, wysyłanie potwierdzeń zwrotnych w formie elektronicznej dotyczących uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń , poleceń służbowych Prezydenta Miasta , wniosków
   i interpelacji do Rady Miejskiej, 

  l)    sporządzanie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej, 

  ł)sporządzanie sprawozdań, przygotowywanie materiałów informacyjnych, sprawozdawczych
  i innych dotyczących pracy Zarządu,

  m)prowadzenie i aktualizowanie wykazu telefonów jednostek na potrzeby Zarządu,

  n)przygotowywanie, powielanie pism i materiałów oraz archiwizowanie dokumentów zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,

  o)kontrola wstępna, polegająca na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych; podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany
   w karcie urlopowej i posiadający upoważnienie do w/w czynności.

  p)przepisywanie pism Dyrektora i osób zastępujących Dyrektora,

  r)przechowywanie i nadzór nad przechowywanymi pieczęciami Zarządu,

  s)dbanie o ład, estetykę i porządek w sekretariacie Zarządu,

  t)archiwizowanie dokumentów. 

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Kadr i Administracji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

   

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 grudnia       2014 r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora w dziale kadr i administracji.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                               Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. lista kandydatów ogł. 09 zim 2014
  4. Informacja o wynikach naboru 09ZIM2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-08
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 08/ZIM/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  08/ZIM/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – podinspektora
   w wymiarze 1/1 etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     podinspektor  

  .......................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W m-cu listopadzie 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  3,90 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności drogowej,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu średnim,  

  f) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)terminowe przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonych zagadnień,

  b)opiniowanie projektów organizacji ruchu,

  c)opracowywanie zadań i spraw inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  d)planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta,

  e)nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii
  i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  f)udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych w zakresie inżynierii ruchu,

  g)podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków, głównie technicznych, właciwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody w zgodności z zasadami ruchu zawartymi w kodeksie drogowym,

  h)współpraca z Policją i SM w zakresie organizacji ruchu, oznakowania ulic
  i bezpieczeństwa ruchu,

  i)wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb transportu
   i organizacji ruchu,

  j)przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przygotowywanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osie lub wymiarach przekraczajacych wielkości określone w odrębnych przepisach,

  k)bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,

  l)nadzór nad pracą sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

  ł)prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

  m)załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Inżynierii Ruchu wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
        w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawiasy
        śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 grudnia
   
  2014 r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                      Zbigniew Ingielewicz

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku

   


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. lista kandydatów ogł. 08 zim 2014
  4. informacja o wynikach naboru ogł 08ZIM2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-19
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  07/ZIM/2014 z dnia 
  24 października 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego w wymiarze pełnego etatu

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   inspektor nadzoru inwestorskiego

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony umowa na czas zastępstwa.

  We wrześniu  2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM  w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  3,85 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności drogowo - mostowej lub o specjalności drogowej i mostowej,

  e) co najmniej 4- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  6 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowo-mostowej lub posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowej i uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności mostowej,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

   2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku.

  2)Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)Sporządzanie protokołów z okresowej kontroli  rocznej przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) oraz nawierzchni na obiektach (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) i w ich okolicy.

  4)Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie i odbiór techniczny.

  5)Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur z zatwierdzonymi kosztorysami.

  6)Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych) zgodnie
   z umowami na:

  a) bieżące utrzymanie ulic o naw. gruntowych,

  b) zimowe utrzymanie mostów i kładek,

  (ustalanie zakresu robót do wykonania, obmiar wykonanych robót, sprawdzanie książek obmiarów, sprawdzanie przedmiarów kosztorysowych, opisywanie faktur, przekazywanie informacji dot. wykonywanych robót na stronę internetową ZIM i do mediów,  rozliczanie odzyskiwanych materiałów drogowych),

  7)Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM w Słupsku w zakresie robót mostowych i drogowych.

  8)Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  9)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  10)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  11)Dokonywanie rocznych gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  12)Dokonywanie dwurocznych przeglądów pasa drogowego po awariach zgodnie z wydanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

  13)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  14)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta  Słupska:

          a) dokonywanie w terenie  odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac w ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  15)Przygotowywanie danych do budżetu oraz WPI w zakresie danych dotyczących obiektów inżynierskich.

  16)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  17)Upoważnienie do kontroli wstępnej, polegającej na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych. Podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej i posiadający upoważnienie do w/w czynności.

  18) Wykonywanie innych  poleceń przełożonych związanych z pracą ZIM w Słupsku.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Eksploatacji i Remontów Ulic i Mostów wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   kontakt z petentami,

     f)  praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w  Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 04 listopada 2014 r.  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  Zbigniew Ingielewicz 


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Informacja o wyniku naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-24
    opracował Administrator BIP dnia 2014-10-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 06/ZIM/2014 z dnia

  03 października 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektora
  w wymiarze 3/4 etatu

   Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  inspektor

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  We wrześniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 3,85 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budownictwo, drogownictwo lub kierunek pokrewny,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4 letni przy wykształceniu średnim,

  f) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych,

  g) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność
  w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a)terminowe przygotowywanie dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonych zagadnień,

  b)opiniowanie projektów organizacji ruchu,

  c)opracowywanie zadań i spraw inżynierii ruchu, badania i pomiary ruchu, ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  d)planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta,

  e)nadzór i analiza podejmowanych działań w sprawie zagadnień inżynierii
  i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  ,

  f)udział w sporządzaniu planów finansowych rocznych w zakresie inżynierii ruchu,

  g)podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków, głównie technicznych, właciwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody w zgodności z zasadami ruchu zawartymi w kodeksie drogowym,

  h)współpraca z Policją i SM w zakresie organizacji ruchu, oznakowania ulic
  i bezpieczeństwa ruchu
  ,

  i)wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb transportu
  i organizacji ruchu
  ,

  j)przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny przygotowywanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osie lub wymiarach przekraczajacych wielkości określone w odrębnych przepisach,

  k)bieżąca kontrola stanu oznakowania poziomego i pionowego ulic,

  l)nadzór nad pracą sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

  ł)prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

  m)załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Inżynierii Ruchu wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt z petentami,

  f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawiasy śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie  na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza  medycyny  pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa 

  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 października 2014 r. należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

  Z-ca Dyrektora ZIM w Słupsku

  Jarosław Borecki


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów na stanowisko
  4. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-03
    opracował Administrator BIP dnia 2014-10-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 05/ZIM/2014 z dnia

  29 sierpnia 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego
  w wymiarze pełnego etatu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  inspektor nadzoru inwestorskiego

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – umowa na czas zastępstwa.

  W lipcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
  w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 3,87 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności drogowo - mostowej lub
  o specjalności drogowej i mostowej,

  e) co najmniej 2- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowo-mostowej lub posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności drogowej i uprawnień budowlanych bez ograniczeń o specjalności mostowej,

  g) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,ustawy Prawo zamówień publicznych,

  h) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych, kosztorysowania,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

   

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność w działaniu

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1)Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kładek) oraz nawierzchni dróg będących w zarządzie ZIM w Słupsku.

  2)Nadzór i kontrola nad stanem ilościowym i technicznym obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kladek) będących w zarządzie ZIM w Słupsku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  3)Sporządzanie protokołów z okresowej kontroli rocznej przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) oraz nawierzchni na obiektach (mostów, wiaduktu, kładek i przepustów) i w ich okolicy.

  4)Ustalania zakresu rzeczowo-finansowych niezbędnych prac utrzymaniowych
  i remontowych obiektów mostowych i związanych z nimi dróg, ich zlecanie, nadzorowanie, wykonanie i odbiór techniczny.

  5)Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodności faktur
  z zatwierdzonymi kosztorysami.

  6)Przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór robót w zakresie utrzymania ulic
  i obiektów inżynierskich w granicach administracyjnych miasta (nie tylko publicznych) zgodnie z umowami na:

  a) bieżące utrzymanie ulic o naw. gruntowych,

  b) zimowe utrzymanie mostów i kładek,

  (ustalanie zakresu robót do wykonania, obmiar wykonanych robót, sprawdzanie książek obmiarów, sprawdzanie przedmiarów kosztorysowych, opisywanie faktur, przekazywanie informacji dot. wykonywanych robót na stronę internetową ZIM i do mediów, rozliczanie odzyskiwanych materiałów drogowych),

  7)Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM w Słupsku w zakresie robót mostowych i drogowych.

  8)Prowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów mostowych i ich ewidencji.

  9)Przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariamii wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym.

  10)Dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii.

  11)Dokonywanie rocznych gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach.

  12)Dokonywanie dwurocznych przeglądów pasa drogowego po awariach zgodnie
  z wydanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego.

  13)Sprawowanie kontroli zajęć pasa drogowego oraz stanu technicznego zjazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta Słupska.

  14)Bieżące kontrolowanie stanu technicznego nawierzchni gruntowych w granicach administracyjnych miasta Słupska:

  a) dokonywanie w terenie odbioru stanu technicznego wykonanych przez wykonawcę prac w ramach umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych,

  b) sprawdzanie książki obmiarów,

  15)Przygotowywanie danych do budżetu oraz WPI w zakresie danych dotyczących obiektów inżynierskich.

  16)Przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  17)Upoważnienie do kontroli wstępnej, polegającej na badaniu operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, legalności, gospodarności, rzetelności, prawidłowości przyszłych operacji gospodarczych. Podczas nieobecności upoważniony zostaje pracownik wskazany w karcie urlopowej i posiadający upoważnienie do w/w czynności.

  18) Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pracą ZIM w Słupsku.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Eksploatacji i Remontów Ulic i Mostów wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt z petentami,

  f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
  w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy
  śnieżne, śliskie powierzchnie)

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09 września 2014 r.   należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM
  w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

  Dyrektor

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-29
    opracował Administrator BIP dnia 2014-08-29
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy  04/ZIM/2014 z dnia

  04 sierpnia 2014r.

              Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyka
   w wymiarze ½ etatu 

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

     informatyk

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W styczniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
   w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  3,87 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatyka,

  e) co najmniej 4- letni staż pracy przy wykształceniu wyższym,  5 – letni przy wykształceniu średnim,

  f) posiadanie łącznie co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka lub administratora sieci,

  g) znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o podpisie elektronicznym, ochrony danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postepowania administracyjnego

  h) znajomość systemów bazodanowych, operacyjnych i serwerowych WINDOWS, Linux,

  i) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  j) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  k) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)  praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników końcowych,

  b) wiedza w zakresie konfiguracji sieci LAN, WAN, konfigurowanie oraz zarzadzanie urządzeniami aktywnymi sieci,

  c) znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  d)znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym

  e) kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  f) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  g) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, dokładność w działaniu

  h) komunikatywność, skrupulatność.

   

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  a) administrowaniem systemem informatycznym w ZIM w Słupsku,

  b) ochroną systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzorem nad eksploatacją sprzętu
  komputerowego i oprogramowania,

  c)  pomocą, doradztwem i szkoleniem pracowników w zakresie podstaw obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych
  w systemie informatycznym,

  d) drobne naprawy sprzętu,

  e) usuwaniem usterek i konserwacją systemów komputerów,

  f) zarządzaniem licencjami programów komputerowych,

  g) obsługą sieci komputerowej, jej konfiguracją, rozbudową, budową, testowaniem, utrzymaniem, zarządzaniem,

  h) administrowaniem systemami operacyjnymi oraz administrowaniem bazami danych
   i serwerami plików,

  i) nadzorem i konserwacją wewnętrznego systemu sieciowego,

  j) diagnostyką usterek poszczególnych stanowisk komputerowych,

  k) prowadzeniem ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowaniem oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych,

  l) sporządzaniem planów i przedkładaniem ich do zatwierdzenia w zakresie rozwoju informatyki w ZIM w Słupsku, budżetu w zakresie dotyczącym informatyzacji ZIM w Słupsku, informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy w jednostce oraz ich wyposażeniem w sprzęt komputerowy
   i oprogramowanie,

  ł) prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej ZIM  w Słupsku,

  m) realizacją zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie systemów informatycznych
  i danych zapisanych na nośnikach informatycznych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych w tej sprawie,

  n) wdrażaniem systemów informatycznych,

  o) nadzorowaniem, przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w ZIM w Słupsku zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznym,

  p)  określaniem wizji ochrony danych, wyznaczaniem kierunków działania,

  r) nadzorem nad inwentaryzacją zasobów związanych z ochroną danych osobowych – wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, wykaz zbiorów, sprzętu i oprogramowania oraz ciągłą ich aktualizacją,

  s) ochroną danych osobowych zgodnie z dokumentacją – Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Instrukcji Postępowania w  Sytuacji Naruszenia
  Systemu Ochrony Danych Osobowych, szkoleniem pracowników,

  t) nadzorem nad przestrzeganiem zasad ochrony danych – kontrolą poszczególnych stanowisk,   bieżącą archiwizacją danych osobowych,  stała aktualizacja dokumentacji – na podstawie monitoringu przetwarzania danych,

  u) prowadzeniem wszystkich rejestrów związanych z ochroną danych tj. miejsc przetwarzania danych, zbiorów przetwarzanych, rejestru upoważnień, rejestru kopii bezpieczeństwa, nośników, na których przetwarza się dane osobowe, rejestru oprogramowania, rejestru udostępnień danych,

  w) prowadzeniem korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

   

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku informatyka w Dziale Kadr i Administracji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki .

  Charakterystyka warunków pracy:

     a)  praca siedząca,

     b)  wymuszona pozycja ciała,

     c)   uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d)   narażenie na stres,

     e)   wysiłek głównie umysłowy.

   

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierając w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
   (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej,  dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 sierpnia 
  2014 r.  
  należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: informatyka.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                           Dyrektor

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów na stanowisko
  4. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-04
    opracował Administrator BIP dnia 2014-08-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2014

   

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03/ZIM/2014 z dnia

  28 lutego 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  specjalista

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W styczniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 5,57 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość lub ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,

  e) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości,

  f) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, podatku VAT, rachunkowości, ustawy
  o pracownikach samorządowych,

  g) umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  h) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  i) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  j) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość,

  d) komunikatywność, skrupulatność.

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

  1. prowadzenie likwidatury dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

  2. dekretacja dokumentów księgowych,

  3. sprawdzanie i kompletowanie wyciągów bankowych,

  4. prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową
   i zasadami gospodarki budżetowej,

  5. sporządzanie harmonogramu wydatków, zamawianie środków finansowych do bieżącej regulacji zobowiązań,

  6. uzgadnianie zaangażowania środków budżetowych,

  7. sporządzanie sprawozdań z wydatków w formie i terminach wynikających
   z obowiązujących przepisów,

  8. ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami powiązanymi dotyczących zobowiązań i kosztów.

             4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty zamówień w Dziale Finansowo-Księgowym wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki .

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt  z petentami.

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
   w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11 marca 2014 r.   należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: specjalisty.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                             Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów na stanowisko
  4. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-02-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2014

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2014 z dnia

  28 lutego 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.
  W styczniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 5,57 %.

  1. Wymagania niezbędne:

  a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d) wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja lub techniczne budowlane,

  e) co najmniej 5- letni staż pracy,

  e) znajomość przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych,

  f) umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  g) umiejętność utrzymania porządku w dokumentacji,

  h) umiejętność sprawnej pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

  i) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a) kreatywność, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość,

  d) komunikatywność, skrupulatność.

   3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. sporządzanie protokołów postępowań w trybach udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  2. przygotowywanie postępowań na usługi, roboty budowlane i dostawy przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, m.in. sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
   w tym wzoru umowy.

  3. sporządzanie i zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej jednostki oraz umieszczenie tych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki wraz z dowodem ich publikacji.

  4. sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniu na usługi, roboty budowlane i dostawy, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszeń
   o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem ich publikacji.

  5. uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania
   i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy, w tym badanie i ocena ofert.

  6. sprawdzanie i analizowanie kosztorysów ofertowych przy udziale pracownika merytorycznego.

  7. sporządzanie pism (w tym wniosków do Działu Finansowo-Księgowego ZIM w Słupsku)
   w sprawie zwrotu wadium i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  8. rejestrowanie umów zawieranych w sprawie zamówienia publicznego i prowadzenie na bieżąco rejestru tych umów.

  9. rejestrowanie postępowań przeprowadzanych w trybach udzielania zamówienia przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych i prowadzenie na bieżąco rejestru tych postępowań.

  10. opiniowanie wniosków sporządzanych przez pracowników merytorycznych i kierowanych do kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy dane zamówienie nie przekracza kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

  11. rejestrowanie zamówień i konkursów wyłączonych z procedury przetargowej tj. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i prowadzenie na bieżąco rejestru tych zamówień.

  12. sporządzanie planów zamówień publicznych.

  13. opisywanie faktur w zakresie zgodności z trybem przeprowadzonego postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego.

  14. archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

  4.  Warunki pracy na stanowisku: 

  Zatrudniony pracownik na stanowisku specjalisty zamówień publicznych wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki .

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt  z petentami.

   

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
   w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b) list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c) kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d) podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia
  (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia  o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  f) kopie świadectw pracy,

  g) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  i) oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  j) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11 marca 2014 r.   należy składać osobiście w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

                                                                                                                                                                          Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Oświadczenie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Lista kandydatów na stanowisko
  4. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-02-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-02-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2014

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2014 z dnia

  21 stycznia 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W grudniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 5,36 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalości elektrycznej,

  e)znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego i przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych,

  f)co najmniej 4 - letni staż pracy przy wykształceniu średnim, 2 - letni przy wykształceniu wyższym,

  g)umiejętność pracy w zespole,

  h)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  i)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  a)uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urzadzeń instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku dozoru- świadectwo kwalifikacyjne “D”, w przypadku braku uprawnień kandydat ma obowiązek uzyskać w/w uprawnienia podczas trwania umowy w tut. Zarządzie na koszt własny.

  b)umiejętność kosztorysowania robót elektrycznych znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prawo: budowlane, energetyczne oraz przepisów budowy
  i eksploatacji urządzeń elektrycznych,

  c)wiedza i umiejętność opiniowania zamierzeń projektowych, bieżącego utrzymania, konserwacji i remontu w zakresie oświetlenia drogowego i terenów eksploatacji bieżącej,

  d) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  e) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność.

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)współpraca z jednostkami wykonującymi usługi dla jednostki w zakresie utrzymania i remontów oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,

  b)opiniowanie zamierzeń i projektów w zakresie oświetlenia terenów będących
  w zarządzie Z
  IM w Słupsku i sygnalizacji świetlnej,

  c)sprawdzanie rachunków za energię elektryczną, konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,

  d)aktualizowanie stanu ilościowego oraz przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,

  e)nadzór nad eksploatacją, konserwacją i bieżącym utrzymaniem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego,

  f)prowadzenie bieżących spraw,

  g) prowadzenie czynności w zakresie świątecznego wystroju miasta z okazji świąt państwowych i okolicznościowych oraz Bożego Narodzenia,

  h)prowadzenie i udział w procedurach udzielania zamówień publicznych,

  i)sporządzanie planów budżetowych i zamierzeń w zakresie prowadzonych czynności.

  4. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1. praca siedząca,

  2. wymuszona pozycja ciała,

  3. uciążliwość pracy z monitorem ekranowym,

  4. narażenie na stres,

  5. kontakt z petentami,

  6. praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
   w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

  1. Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
  w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  b)list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c)kserokopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kserokopie świadectw pracy,

  h)kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
  w siedzibie jednostki z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora,
  w terminie do dnia
  31 stycznia 2014 roku.

   

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2014 z dnia

  21 stycznia 2014r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko urzędnicze – inspektora

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

   

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W grudniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM
  w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 5,36 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalości elektrycznej,

  e)znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego i przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych,

  f)co najmniej 4 - letni staż pracy przy wykształceniu średnim, 2 - letni przy wykształceniu wyższym,

  g)umiejętność pracy w zespole,

  h)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  i)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  a)uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urzadzeń instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku dozoru- świadectwo kwalifikacyjne “D”, w przypadku braku uprawnień kandydat ma obowiązek uzyskać w/w uprawnienia podczas trwania umowy w tut. Zarządzie na koszt własny.

  b)umiejętność kosztorysowania robót elektrycznych znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prawo: budowlane, energetyczne oraz przepisów budowy
  i eksploatacji urządzeń elektrycznych,

  c)wiedza i umiejętność opiniowania zamierzeń projektowych, bieżącego utrzymania, konserwacji i remontu w zakresie oświetlenia drogowego i terenów eksploatacji bieżącej,

  d) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  e) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność.

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)współpraca z jednostkami wykonującymi usługi dla jednostki w zakresie utrzymania i remontów oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej,

  b)opiniowanie zamierzeń i projektów w zakresie oświetlenia terenów będących
  w zarządzie Z
  IM w Słupsku i sygnalizacji świetlnej,

  c)sprawdzanie rachunków za energię elektryczną, konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,

  d)aktualizowanie stanu ilościowego oraz przeglądy eksploatacyjne sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,

  e)nadzór nad eksploatacją, konserwacją i bieżącym utrzymaniem sieci i urządzeń oświetlenia drogowego,

  f)prowadzenie bieżących spraw,

  g) prowadzenie czynności w zakresie świątecznego wystroju miasta z okazji świąt państwowych i okolicznościowych oraz Bożego Narodzenia,

  h)prowadzenie i udział w procedurach udzielania zamówień publicznych,

  i)sporządzanie planów budżetowych i zamierzeń w zakresie prowadzonych czynności.

  4. Warunki pracy na stanowisku:

  Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

  1. praca siedząca,

  2. wymuszona pozycja ciała,

  3. uciążliwość pracy z monitorem ekranowym,

  4. narażenie na stres,

  5. kontakt z petentami,

  6. praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
   w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę, skarpy sople, nawisy śnieżne, śliskie powierzchnie)

  1. Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
  w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  b)list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c)kserokopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kserokopie świadectw pracy,

  h)kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

   

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
  w siedzibie jednostki z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora,
  w terminie do dnia
  31 stycznia 2014 roku.

   

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Przemysłowej 73.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

   

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

   

  Dyrektor

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów na stanowisko
  4. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-21
    opracował Administrator BIP dnia 2014-01-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02/ZIM/2013
  z dnia 
  06 grudnia 2013r.

           Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej  w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze – kierownika działu

   

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  ul. Przemysłowa 73
  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  kierownika działu

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W listopadzie 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w ZIM w Słupsku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  5,36 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie  wyższe o profilu ogrodnictwo, kształtowanie terenów zieleni, ochrona środowiska, architektura krajobrazu,

  e)co najmniej 5 – letnie  doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata  
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 lat, tj. w zakresie administrowania lub utrzymania terenów zieleni,

  g)znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy                       o pracownikach samorządowych, ustawy o lasach,

  h)umiejętność pracy w zespole,

  i)bardzo dobra znajomość roślin ( w gatunkach i odmianach),ich wymagania glebowe, znajomość chorób i szkodników drzew,

  j) umiejętność kosztorysowania prac ogrodniczych, szacowanie robót porządkowych i im towarzyszących , umiejętność analizowania projektów, kosztorysów inwestorskich

  k)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  l)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2.  Wymagania dodatkowe:

  a)    kreatywność,umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

  b) samodzielność,bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,

  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,

  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Ogólna charakterystyka : Praca na w/w stanowisku związana jest z kierowaniem Działem Zieleni , Kontroli i Eksploatacji polegający na kontroli pracy podległych pracowników, planowaniem zadań związanych między innymi z utrzymaniem porządku i czystości na  terenach administrowanych przez Zarząd w okresie letnim
  i zimowym oraz kształtowaniem ładu przestrzennego i przyrodniczego Miasta.

  Ważniejsze zadania:

  a)opracowywanie koncepcji zieleni na terenie miasta Słupska, w tym planowanie
  i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, a w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,

  b)realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym:

  - przygotowywanie opinii dotyczących  stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki,

  - udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących,

  - prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru,

  c) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień,

  d) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew, niebezpiecznych na terenach zieleni, lasach i cmentarzach,

  e) kontrola terenów zieleni miejskiej, w tym lasów komunalnych i podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki,

  f)planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:

   - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zielonych,

   - opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią, 

   - opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,

   - ochronę przyrody we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

   - propagowanie akcji związanych z podnoszeniem świadomości ochrony przyrody,

  g) prowadzenie inwentaryzacji terenów zieleni,

  h) współpraca z Biurem Miejscowego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni lub usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

  i) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami obcymi na terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku,

  j) udział w zespole ds. inwestycji miejskich w zakresie zieleni i małej architektury,

  k) odbiory robót zadań inwestycyjnych,

  l) udział w komisji przetargowej.

  4.  Warunki pracy na stanowisku:

   

  Zatrudniony pracownik na stanowisku kierownika działu zieleni , kontroli i eksploatacji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

  Charakterystyka warunków pracy:

     a) praca siedząca,

     b) wymuszona pozycja ciała,

     c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

     d) narażenie na stres,

     e) kontakt  z petentami,

     f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Słupsku (nierówne powierzchnie, progi przejścia przez ulicę , skarpy, sople, nawisy śnieżne , śliskie powierzchnie).

  5.  Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,zawierający
   w szczególności informację o stażu pracy, potwierdzony własnoręcznym podpisem

  b)list motywacyjny potwierdzony własnoręcznym podpisem,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia          o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa  ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście 

  w siedzibie jednostki  z  dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: kierownika działu
   w terminie do dnia
  16 grudnia 2013 roku.  

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

  Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Wynik naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-06
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2013

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 01/ZIM/2013 z dnia

  08 maja 2013r.

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458, z poźn. zm. ) Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora

  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

  ul. Przemysłowa 73

  76-200 Słupsk

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  inspektora

  ...............................................................................................

  nazwa stanowiska pracy

   

  Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas określony lub nieokreślony.

  W kwietniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZIM w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 3,77 %.

  1.Wymagania niezbędne:

  a)posiadanie obywatelstwa polskiego,

  b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  c)kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

  d)wykształcenie średnie lub wyższe o profilu budownictwo ogólne,

  e)uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  f)co najmniej 2 - letni staż pracy przy wykształceniu wyższym, 4- letni przy wykształceniu średnim,

  g)znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,

  h)umiejętność pracy w zespole,

  i)umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych,

  j)pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiazków służbowych, wywołujacych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

  2. Wymagania dodatkowe:

  a) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
  b) samodzielność,
  bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  c) sumienność, staranność,dyspozycyjność, odpowiedzialność,
  d) komunikatywność, obowiązkowość, skrupulatność,
  e) umiejętność efektywnej współpracy w grupie.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a) opracowywanie lub udział w opracowywaniu planów zagospodarowania placów zabaw,
  b) opracowywanie planów wyposażenia obiektów zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w ławki, kosze i inne elementy małej architektury,
  c) sporządzanie planów remontów kapitalnych i bieżących budowli i budynków znajdujących się na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZIM,
  d) przeglądy stanu technicznego majątku Zarządu,
  e) zlecanie napraw bieżących i konserwacji,
  pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień na zadaniach inwestycyjnych obsługiwanych przez ZIM w zakresie prac remontowo – konserwatorskich oraz inwestycyjnych budynków i budowli,
  f) p
  rowadzenie i aktualizacja bieżąca książek obiektów budowlanych i ich ewidencji,
  g) p
  rzeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i budowli,
  h) udział w komisjach orzekających o stanie technicznym budynków i budowli,
  i) dokonywanie odbiorów wykonywanych prac oraz kontrolowanie i weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych,

  j) przekazywanie danych do sporządzania dokumentu OT,
  k) przygotowywanie przedmiotu zamówienia i wymogów technicznych jakie powini spełniać wykonawcy do postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Zarząd,Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie prac remontowo – konserwatorskich, inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynków i budowli,
  l) p
  rzygotowywanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo – konserwatorskich oraz inwestycyjnych budynków i budowli,
  m) o
  pracowywanie wniosków do Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta Słupska dla zadań umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie danych dotyczących obiektów budowlanych,
  n) nadzór nad prowadzeniem monitoringu i skażeniu gruntów na cmentarzu przy ul. Zachodniej,

  o) przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac.

  4. Warunki pracy na stanowisku:

  Charakterystyka warunków pracy:

  a) praca siedząca,

  b) wymuszona pozycja ciała,

  c) uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,

  d) narażenie na stres,

  e) kontakt telefoniczny z petentami,

  f) praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM
  w Słupsku.

  5. Wymagane dokumenty:

  a)życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)list motywacyjny,

  c)kopia pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

  d)podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia, kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),

  f)dokumenty poświadczające wykształcenie (kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  g)kopie świadectw pracy,

  h)kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (ukończone kursy, uprawnienia, certyfikaty, umiejętności),

  i)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opatrzony własnoręcznym podpisem,

  j)oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,

  k)w przypadku osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
  w siedzibie jednostki z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko:
  inspektora,
  w terminie do dnia
  22 maja 2013 roku.

  Aplikacje, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zimslupsk.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul.Przemysłowej 73.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawa z 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.).

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZIM w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w Dziale Kadr i Administracji w ZIM w Słupsku.

  Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego.

  Dyrektor

  Zarządu Infrastruktury Miejskiej

  w Słupsku


  Lista załączników
  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie
  3. Lista kandydatów 01/2013
  4. Informacja o wynikach naboru
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-05-08
    opracował Administrator BIP dnia 2013-05-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra