serwis informacyjny
Podstawowe informacje
Podstawa prawna
Przedmiot działalności
Kontakt
Oferty pracy
Plany zamówień publicznych
------
Zarządzenia Dyrektora
Ogłoszenia
Protokoły pokontrolne
Archiwum
AUDYT
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGłOSZENIA

    Regulamin pracy

  Regulamin pracy 30/ZIM/2018


  Lista załączników
  1. Regulamin pracy
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-06-21
    opracował Administrator BIP dnia 2018-06-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku,
  ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji  zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa..

   

  Więcej informacji w załączniku.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie -konkurs
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-07
    opracował Administrator BIP dnia 2018-05-07
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przebudowa ul. Romera w Słupsku

  Zarząd Infrastruktury Miejksiej w Słupsku prowadzi prace przygotowawcze dla inwestycji  „Przebudowa ul. Romera w Słupsku”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

  Zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:


  a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

  b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zaradzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


  Więcej informacji w załącznikach.


  Lista załączników
  1. Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
  2. plan sytuacyjny
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-03-27
    opracował Administrator BIP dnia 2017-03-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamiarze

  OGŁOSZENIE

  o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1. Podstawa prawnaArt. 23, ust. 1, pkt. 1  w związku z Art. 19, ust. 1, pkt. 3 i Art. 22, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

  2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowegoMiasto Słupsk - Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupskul. Przemysłowa 7376-200 Słupsk - organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska oraz, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, na obszarze Gmin: Kobylnica, Słupsk i Dębnica Kaszubska.

  3. Przewidywany tryb udzielenia zamówieniaBezpośrednie zawarcie umowy na podstawie Art. 22, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku - podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  4. Rodzaj transportu oraz określenie sieci komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozyTransport drogowy - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Słupska i 3 gmin będących stronami porozumień międzygminnych, dla których Miasto Słupsk jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

  5. Przewidywana data zawarcia umowy i termin rozpoczęcia realizacji usługlipiec-wrzesień 2014 r. - z terminem rozpoczęcia realizacji usług: 1 styczeń 2015 r.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-09
    opracował Administrator BIP dnia 2014-01-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra